2019.03.04 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM - Regulamin i Porzadek zebrania


przeglądaj pozostałe komunikaty

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur


1.     Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2.     Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3.     Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
•     prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
•     udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
•     przeprowadza głosowania,
•     organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które wybrane zostały przez Walne Zebranie,
•     w przypadku przedłużających się dyskusji przewodniczący może określić czas trwania jednego wystąpienia.

4. Komisja mandatowo-skrutacyjna określa na podstawie listy obecności prawomocność Zebrania oraz liczy głosy z przeprowadzonego przez przewodniczącego głosowania.

5. Komisja uchwał i wniosków zbiera od uczestników Walnego Zebrania wnioski i przygotowuje projekty uchwał.

6. Komisje mandatowo-skrutacyjna oraz komisja uchwał i wniosków wybierają ze swojego grona przewodniczących, którzy składają oświadczenia w imieniu komisji w formie protokołów.

7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych (w szczególności: o głosowaniu bez dyskusji, o ograniczeniu wystąpienia, o zamknięciu listy mówców, o zarządzeniu przerwy w obradach) może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden za wnioskiem, drugi przeciw wnioskowi.

8. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.

9. Podejmowanie przez Walne Zebranie uchwał i decyzji odbywa się zgodnie z zapisami statutu Federacji.

10. Wszystkie uchwały muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez przewodniczącego.

11. Protokół z Walnego Zebrania jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza obrad.

12. Protokoły komisji Walnego Zebrania – stanowią załączniki do Protokołu Walnego Zebrania .


Projekt
PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR

W dniu 4 marca 2019 r r.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad .
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Federacji.
5. Wybór Komisji Mandatowej
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Federacji w roku 2018
a) Sprawozdanie merytoryczne – Prezes
b) Sprawozdanie finansowe – Księgowa
c) Przedstawienie Projektu Preliminarza budżetowego na rok 2019 – Skarbnik + uzup. Prezes
d) Propozycja zmian w Statucie Federacji – Prezes
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
14. Wystąpienia gości:
•     Pełnomocnik Wojewody –
•     Pełnomocnik Marszałka -
•     Pełnomocnik Rektora UWM -
•     Rektor WSI i E TWP w Olsztynie - Podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy WSIiE TWP oraz Federacją UTW Warmii i Mazur.
•     Dyrektor ROPS
•     Dyrektor MOK
•     Prezes Federacji FOS
15. Wystapienie p Kamili Wieczorek – Pilota grup do Wiednia
16 : Dyskusja nt ;
•     Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
•     Planowanych działań Federacji we współpracy z Urzędem Wojewódzkim ,Urzędem Marszałkowskim , Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiego i Wyższą Szkołą Informstyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
•     Zmianą Statutu
•     Planów działania Federacji UTW Warmii i Mazur w latach 2019 i 2020.
15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad przedłożonymi Uchwałami.
16. Podsumowanie obrad przez Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania. .

Uwaga:
Projekt Porządku obrad może być zmieniony przez delegatów.

przeglądaj pozostałe komunikaty

Z życia UTW


2019.04.11 I Grupa uczestników Projektu POWER w Wiedniu
W dniach 10-13.04.2019 r I grupa 16 uczestników projektu POWER uczestniczyła w Kursokonferencji zorganizowanej przez Austriackie Stowarzyszenie Kulturalne "Galizien" w Wiedniu oraz Federacje UTW WiM. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia [więcej]
2019.03.04 Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM
4 marca 2019 odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze w którym uczestniczyło 39 delegatów z 21 UTW Warmii i Mazur. W załacznikach materiały z Walnego zebrania. [więcej]
2018.06.24 XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku OLSZTYN 24.06- 29.06.2018
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie w dniach 24.06- 29.06.2018r. zorganizowała XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem przewodnim było „Dla [więcej]

Galeria


W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. Na sali obrad Konferencji Na sali obrad Konferencji
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 34995         Gości, on-line: 2