2019.03.04 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM - Regulamin i Porzadek zebrania


przeglądaj pozostałe komunikaty

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur


1.     Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2.     Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3.     Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
•     prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
•     udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
•     przeprowadza głosowania,
•     organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które wybrane zostały przez Walne Zebranie,
•     w przypadku przedłużających się dyskusji przewodniczący może określić czas trwania jednego wystąpienia.

4. Komisja mandatowo-skrutacyjna określa na podstawie listy obecności prawomocność Zebrania oraz liczy głosy z przeprowadzonego przez przewodniczącego głosowania.

5. Komisja uchwał i wniosków zbiera od uczestników Walnego Zebrania wnioski i przygotowuje projekty uchwał.

6. Komisje mandatowo-skrutacyjna oraz komisja uchwał i wniosków wybierają ze swojego grona przewodniczących, którzy składają oświadczenia w imieniu komisji w formie protokołów.

7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych (w szczególności: o głosowaniu bez dyskusji, o ograniczeniu wystąpienia, o zamknięciu listy mówców, o zarządzeniu przerwy w obradach) może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden za wnioskiem, drugi przeciw wnioskowi.

8. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.

9. Podejmowanie przez Walne Zebranie uchwał i decyzji odbywa się zgodnie z zapisami statutu Federacji.

10. Wszystkie uchwały muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez przewodniczącego.

11. Protokół z Walnego Zebrania jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza obrad.

12. Protokoły komisji Walnego Zebrania – stanowią załączniki do Protokołu Walnego Zebrania .


Projekt
PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR

W dniu 4 marca 2019 r r.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad .
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Federacji.
5. Wybór Komisji Mandatowej
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Federacji w roku 2018
a) Sprawozdanie merytoryczne – Prezes
b) Sprawozdanie finansowe – Księgowa
c) Przedstawienie Projektu Preliminarza budżetowego na rok 2019 – Skarbnik + uzup. Prezes
d) Propozycja zmian w Statucie Federacji – Prezes
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
14. Wystąpienia gości:
•     Pełnomocnik Wojewody –
•     Pełnomocnik Marszałka -
•     Pełnomocnik Rektora UWM -
•     Rektor WSI i E TWP w Olsztynie - Podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy WSIiE TWP oraz Federacją UTW Warmii i Mazur.
•     Dyrektor ROPS
•     Dyrektor MOK
•     Prezes Federacji FOS
15. Wystapienie p Kamili Wieczorek – Pilota grup do Wiednia
16 : Dyskusja nt ;
•     Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
•     Planowanych działań Federacji we współpracy z Urzędem Wojewódzkim ,Urzędem Marszałkowskim , Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiego i Wyższą Szkołą Informstyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
•     Zmianą Statutu
•     Planów działania Federacji UTW Warmii i Mazur w latach 2019 i 2020.
15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad przedłożonymi Uchwałami.
16. Podsumowanie obrad przez Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania. .

Uwaga:
Projekt Porządku obrad może być zmieniony przez delegatów.

przeglądaj pozostałe komunikaty

Z życia UTW


2019.10.14 III Wielki Kongres UTW - Wrszawa 14.10.2019
W dniu 14.10.2019 w Teatrze Polskim w Warszawie odbył l się III Wielki Kongres UTW w który wzieło udział ponad 500 uczestników. Niżej tekst krótkiego wystepu Prezesa Federacji UTW [więcej]
2019.10.04 XII Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
W dniu 4.10 Federacja była organizatorem XII Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Konferencja odbyła się w auli Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W konferencji wzięło [więcej]
2019.10.03 Konferencja uczestników projektów POWER i Erasmus
Notatka z Konferencji - dnia 03.10.2019 r. ; Spotkanie/Konferencja składała się z dwóch części: Część I - Spotkania podsumowującego realizację projektu PO WER – „Kadra [więcej]

Galeria


XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 45210         Gości, on-line: 1