Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur informuje ze zamierza wystąpić z wnioskiem o grant na wsparcie UTW Warmii i Mazur z Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) .
Chcemy wystąpić o dofinansowanie w ramach :

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na nw pytania:

1. Czy Wasz UTW jest zainteresowany udziałem w Projekcie Federacji UTW WiM w celu uzyskania wsparcia z grantu FIO?
2. Jeżeli TAK – to jakiego rodzaju wsparcia oczekujecie?
a) – wyposażenie w sprzęt techniczny (komputer, drukarka itp.?
b) – wsparcia finansowego dla realizacji działań statutowych? – jakich?
c) – wsparcia organizacyjno szkoleniowego ? – Jakie tematy szkoleń , kto powinien w nich uczestniczyć?
d) – Czy Federacja UTW powinna organizować działania integracyjne? – Jakie?
e) – jakie inne problemy do załatwienia w ramach grantu i w/w Priorytetu powinny być inicjowane przez Federację UTW WiM?

Z uwagi na termin składania wniosków do FIO prosimy o odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018 ( Walne Zebranie Federacji)

UTW które się zdecydują przystąpić do Projektu i zostaną do niego zakwalifikowane – będą zobowiązane do podpisania Umowy Partnerskiej z Federacją na realizację tego Projektu .
Kryteria udziału w Projekcie:
1. – ATW/UTW należące do Federacji UTW WIM
2. – UTW Warmii i Mazur posiadające osobowość prawną z małych
Miejscowości do 25 tyś. mieszkańców
3. – UTW powstałe po roku 2015 i nowopowstające bez względu na formę
prawną.
Odpowiedź na piśmie prosimy kierować na adres : federacjautwwim@gmail.com