Informacja dla uczestników Projektu POWER :
1. Kandydaci przed udziałem w mobilności maja obowiązek uczestniczenia w Szkoleniu wstępnym oraz podpisać Umowę na udział w Projekcie.
2. Federacja UTW WiM pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w Projekcie – (Opcja 2) oraz wypłaca tzw „Kieszonkowe” na pokrycie wydatków osobistych. Wysokość „Kieszonkowego” zostanie ustalona w budżecie Projektu i określona w Umowie z uczestnikiem mobilności. W Umowie zostanie też zawarta informacja na jakie cele powinny być przeznaczone te środki. „Kieszonkowe” zostanie wypłacone uczestnikowi przed wyjazdem na Konferencję na wskazane konto lub w indywidualnych przypadkach gotówką za pokwitowaniem.
3. Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w Projekcie stawiają się osobiście w miejscu i czasie wyznaczonym na czas odjazdu . Niestawienie się na czas traktowane będzie jako rezygnacja z wyjazdu co pociągnie za sobą obowiązek zwrotu wszystkich kosztów udziału w Projekcie danego uczestnika.
4. Planowane wyjazdy na Konferencje to: kwiecień, maj i czerwiec 2019r. Dokładne terminy zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w styczniu 2019 r. a listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych wyjazdów – nie później niż 30 dni przed wyjazdem na mobilność.
5. Uczestnicy mobilności są ubezpieczeni od :
NNW – w podróży – Przewoźnik
NNW – w trakcie pobytu – Federacja UTW WIM
EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW
6. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymują:
1. Pokrycie kosztów dojazdu i powrotu na trasie : Olsztyn – Mikulov-Wieden – Brno -Olsztyn ( w trakcie podróży przewiduje się noclegi w Czechach – Tam – Mikulov , Powrót – Brno) . Miejsce noclegów w Czechach – może ulec zmianie. . W drodze powrotnej planuje się 1 posiłek w Polsce.
W Wiedniu planuje się pobyt 4 dniowy ( 3 noclegi)
W trakcie podróży i pobytu – opieka Koordynatora
2. Pobyt w Wiedniu – Uczestnicy maja obowiązek wziąć udział w Konferencji o tematyce zgodnej z Celami Projektu w Stacji Polskiej Akademii Nauk – Konferencja przewidziana jest na 4 dni . W wolnym czasie przewiduje się zwiedzanie Wiednia. Organizatorem Konferencji w Wiedniu jest Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Galicja” które dla uczestników wyda Certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji . Będą one podstawą do zaliczenia udziału w projekcie.
3. Po Wiedniu oprowadzał nas będzie wykwalifikowany przewodnik z Wiednia znający język polski.
4. Sprawy organizacyjne – zakwaterowanie w hotelach w pokojach z łazienkami – generalnie 2 osobowe ale w wyjątkowych przypadkach mogą być 3 osobowe. Śniadania w hotelu. Obiadokolacje w restauracjach na mieście ale planowana jest 1 obiadokolacja uroczysta w zabytkowej dzielnicy Greenzing .
5. W projekcie nie ma środków na wstęp do muzeów – zainteresowani opłacają wstęp we własnym zakresie.
Informacje dodatkowe: : Pokrycie kosztów jest na trasie : Olsztyn –Wiedeń-Olsztyn godz i miejsce wsiadania do autokaru.
Planowany wyjazd – godz 5,00 – I dnia , Planowany powrót ok 23,30 – VI dnia.
Dla osób które będą miały problem z dotarciem na uzgodnioną godzinę – Istnieje możliwość zamówienia noclegów za dodatkową opłatą.
A teraz obowiązki organizatora i uczestników:
1. Udział w szkoleniu wstępnym
2. Podpisanie Umowy na udział w Projekcie z każdym uczestnikiem
3. Zarejestrowanie Umowy w systemie SSL – w ciągu 3 dni od daty podpisania – Biuro Projektu
4. Organizacja całej mobilności (wyjazdu) – Biuro Projektu
5. Po powrocie z mobilności /wyjazdu – każdy uczestnik otrzyma osobiście z UE mailem wezwanie do złożenia sprawozdania w systemie Mobility TOOL i musi złożyć to sprawozdanie osobiście najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych ( dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy email były aktywne) .
A teraz UWAGA: Nie złożenie sprawozdania do systemu Mobility Tool w terminie skutkuje – pozbawieniem Federacji równowartości 1/16 wartości Projektu (ok 1250 Euro) i zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów uczestnictwa w całości.
6. Ponadto każdy uczestnik będzie zobowiązany do:
– uczestnictwa w spotkaniu ewaluacyjnym po powrocie gdzie ma napisać obszerne sprawozdanie z realizacji celów Projektu
– ma poinformować słuchaczy własnego UTW o projekcie oraz wdrażać nabyte umiejętności i doświadczenia w praktyce.
– Może być tez wezwany przez FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
7. Biuro Projektu będzie upowszechniało doświadczenia z Projektu na
stronie www Federacji , Prasie, Platformie EPALE, Konferencji
Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora oraz planuje
wydać specjalny Biuletyn.
W tym etapie zostanie tez wydany przez FRSE uczestnikom dokument :
Europass Mobilność
8 . Formalne zakończenie Projektu przewidziane jest na 14 listopada 2018 a rozliczenie finansowe w ciągu 60 dni od złożenia sprawozdania czyli w drugiej połowie stycznia 2020 r.