Notatka z Konferencji – dnia 03.10.2019 r. ;
Spotkanie/Konferencja składała się z dwóch części:
Część I – Spotkania podsumowującego realizację projektu PO WER – „Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – Mobilna i kompetentna w działaniu”.
Część II – Szkolenia wstępnego dla kandydatów projektu Erasmus+ – „Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur”.
Szkolenie odbyło się w dniu 03.10.2019 r. i uczestniczyło w nim 87 osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego . Z tego :
– Uczestnicy/beneficjenci projektu POWER -…47 osób
– Kandydaci na uczestników/beneficjentów projektu Erasmus+ – 29 osób
– 11 gości – przedstawicieli organizacji ,samorządów oraz UTW z Wiednia i Poniewieża na Litwie.
Łącznie w spotkaniu było reprezentowanych 25 UTW Warmii i Mazur, 1 UTW z Wiednia i 1 UTW z Litwy.
Część I –
Szkolenie otworzył Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur – Antoni Furtak, który przywitał uczestników szkolenia, pana Sławomira Iwanowskiego – Prezesa Polsko – Austriackiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Galizien” w Wiedniu, prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, cztero osobową delegacje z UTW w Poniewieżu na Litwie, wykładowców oraz liderów UTW Warmii i Mazur.
Następnie omówił szczegółowo przebieg realizacji projektu PO WER realizowanego w latach 2018/2019 oraz założenia i przygotowanie do realizacji projektu Erasmus+ w latach 2019/ 2020.
Pan Sławomir Iwanowski Prezes Stowarzyszenia „Galizien” z Wiednia – partner projektu – przekazał pozdrowienia od zaprzyjaźnionego uniwersytetu z Wiednia. Zapewnił jednocześnie, że w w wyniku podpisanej Umowy z Federacją UTW WiM o dalszej współpracy, w dalszym ciągu będzie kontynuowana współpraca przy realizacji projektu Erasmus+ w przyszłym roku i z przyjemnością będzie gościł następne grupy z Polski, które w ramach projektu będą w Austrii. Wskazał także na pozytywną działalność uniwersytetu w Wiedniu, który ma ogromny wpływ na krzewienie kultury polskiej, utrzymanie pozytywnych relacji z krajem ojczystym a także wspieraniu się na obcej ziemi.
Kol. Regina Cirkaite z UTW w Poniewieżu na Litwie przedstawiła działalność uniwersytetu w Poniewieżu i projekcie Erasmus, który aktualnie realizują. Na Litwie działa 70 uniwersytetów trzeciego wieku. Ich uniwersytet realizuje projekt jako pierwszy i jedyny jak na razie. Do współpracy w tym projekcie zaproszone zostały UTW w Wiedniu, Włoszech i Federacja UTW Warmii i Mazur. Ponadto poinformowała że delegacja z Litwy będzie gościć w UTW w Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Ełku.
Kol. Andrzej Postój rozdał do wypełnienia Ankietę końcową do projektu PO WER – „Badanie kompetencji i wiedzy uczestnika, po zakończeniu udziału w projekcie”
Następnie Prezes Federacji Antoni Furtak wraz z koordynatorem projektu Andrzejem Postojem wręczyli dokumenty „Europass – Mobilność” wszystkim uczestnikom projektu PO WER.
Na zakończenie części I – uczestnicy wysłuchali wykładu mgr Karola Bartkowskiego z Warszawy nt: Sztuka wystąpień publicznych – przygotowanie do wystąpień na określony temat”
Część II – poświęcona realizowanemu projektowi Erasmus Plus
1. Kol. Ryszard Okliński – koordynator projektu Erasmus+, członek Zarządu Federacji omówił założenia projektu Erasmus+ i przedstawił informację o stanie realizacji projektu, wskazując terminy wyjazdów na szkolenia do Wiedniai inne uzgodnienia..
2. Kol. Andrzej Postój wskazał na konieczność uzupełnienia danych w dokumentach kandydatów na uczestników projektu.
3. Natomiast Prezes Antoni Furtak wskazał na podstawowe zasady kwalifikacji na udział w projekcie:
– znajomość obsługi komputera,
– posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej i posługiwanie się nim –
jest to ważne bo każdy uczestnik będzie musiał złożyć sprawozdanie osobiście.;
– posiadanie ważnej karty EKUZ;
– być członkiem Kadry/Zarządu UTW lub wykładowcą na UTW
– Każdy UTW zgłasza po 2 kandydatów – Ostatecznej kwalifikacji kandydatów do udziału w Projekcie dokona Zarząd Federacji UTW WiM.
– Ustalono że drugie spotkanie szkoleniowe wstępne uczestników projektu Erasmus przed wyjazdem do Wiednia odbędzie się w marcu 2020r.
4. Kolejnym punktem był wykład dr Andrzeja Łapińskiego pt: „Jak być lepszym liderem”. W czasie interesującego wykładu zachęcał słuchaczy do pracy nad sobą, wypracowywania pozytywnych relacji i ciągłego kształtowania swoich charakterów.
Dodajmy ze dr Łapinski jest autorem książki „ Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”
5. Podsumowania szkolenia dokonał Prezes Federacji A. Furtak, który podziękował liderom utw/atw za czynny i liczny udział w szkoleniu. Wyraził też nadzieję, że tematy poruszone na szkoleniu podniosły ich kompetencje i pozwolą uczestnikom na wdrażanie ich w swoich uniwersytetach.
Po Konferencji odbyła się uroczysta kolacja integracyjna z udziałem wszystkich uczestników Konferencji.
Informacja o Konferencji została upubliczniona w prasie olsztyńskiej oraz na stronie www.federacjautw.olsztyn.pl

Notatkę sporządziła
Janina Zyznowska.