Realizowanego przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
z
Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Krótki opis projektu:
Organizacja 3 wyjazdów szkoleniowych 6 dniowych do Wiednia dla trzech 16 osobowych grup w okresie wrzesień 2018 do czerwiec 2019 roku.. W sumie planuje się przeszkolić 48 osób z kadry Federacji i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Ramowy Program wyjazdów szkoleniowych przedstawia się następująco:
Cel 1: Poprawa kompetencji kadry
– poprzez poznanie powiązań historyczno – kulturalnych narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości oraz poznanie innego modelu zarządzania programem nauczania stosowanego przez partnera austriackiego,
Cel 2: zwiększenie mobilności
– poznanie zabytków kultury Wiednia oraz nabycia umiejętności działań mobilnych w procesie edukacji osób starszych.
– wymiana doświadczeń na temat sposobów przekazywania nabytych umiejętności w trakcie szkolenia w grupach polsko-austriackich .
Cel 3: Rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych a jednocześnie podnoszenie kompetencji kadry w zakresie przekazywania zdobytych umiejętności.

Projekt adresowany jest do:
Kadry Federacji UTW WiM oraz kadry kierowniczej (Prezesi i Członkowie Zarządów i wykładowców) zrzeszonych w Federacji UTW- zajmującej się organizacją szkoleń dla słuchaczy UTW. Projekt jest otwarty dla osób niepełnosprawnych (osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką. )

Przydział miejsc na udział w Projekcie:
Dla każdego UTW z terenu województwa będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym Federacji (wg stanu na dzień 30 lipca 2018 r) przeznacza się 2 miejsca , a dla UTW które przystąpią do Federacji UTW po 1 sierpnia 2018 – przeznacza się 1 miejsce w Projekcie . Jeżeli pozostaną miejsca niewykorzystane – ilość miejsc dla tych UTW może być zwiększona do dwóch.

Z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie do projektu POWER

Załączniki :
1. Zgoda kandydata na udział w Projekcie
2. Zgoda kandydata na udostępnienie danych osobowych
3. Wniosek do NFZ o wydanie EKUZ – (należy złożyć w NFZ w Olsztynie)

Uwaga: Szczegółowe informacje bieżące będą umieszczane na stronie:
www.fedderacjautw.olsztyn.pl