Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
Realizująca projekt pt:

„Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu.”

Finansowany z

Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłasza otwarty Konkurs Ofert na :

3 krotny Przewóz autokarem grup uczestniczących w Projekcie na trasie Olsztyn-Wiedeń- Olsztyn w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
Warunki konieczne do złożenia oferty:
1. Firma posiada koncesję na przewóz zagraniczny osób
2. Firma gwarantuje Ubezpieczenie uczestniczących w wyjeździe od NNW
3. Należy uwzględnić że każdy wyjazd jest 6 dniowy
4. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto za 1 wyjazd.
Oferty w zamkniętej kopercie należy przesyłać do dnia 30 lipca 2018 r pocztą na adres :
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur
Ul Kopernika 45/1
10-512 Olsztyn
Z dopiskiem na kopercie : „ Konkurs ofert”

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obecności członków Zarządu Federacji w dniu 6 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników przetargu i wyboru oferenta będzie opublikowane na stronie
www.fedderacjautw.olsztyn.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2018 r. .

Prezes Federacji UTW WiM
Antoni Furtak