Olsztyn dnia 14..10.2023r.

 

BIURO PROJEKTOWE POWOŁANE DO REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH   ERASMUS + EDUKACJA  DOROSŁYCH  NR.PROJEKTU;                              2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082.

    Z dniem 14 .10.2023 r. powołuje się biuro projektowe do realizacji założeń zawartych  w projekcie akredytacyjnym Erasmus + -Edukacja Dorosłych  nr.2023-1-PL01-KA121-ADU-  000113082.

W  skład biura projektowego wchodzą:

1/.Ryszard  Okliński  -kierownik biura projektowego

2/.Andrzej  Postój -koordynator projektu

3/.Krystyna Wienska   – skarbnik , członek biura projektowego

Powołane biuro projektowe w terminie do 18.10.2023r. przygotuje:

a./harmonogram działań biura obejmujący mobilność do Wilna (Litwa)

b./opracuje wytyczne naboru kandydatów na mobilność zagraniczną

c./opracuje  zasady finansowania projektu

d./opracuje ankiety ewaluacyjne dla uczestników przed i po mobilności

e./opracuje program edukacyjny dla mobilności grupowej  pobytu uczestników w Wilnie .-do podpisania przez partnera zagranicznego

f./ inne czynności wynikające z potrzeb pracy biura

prezes Federacji