18 października 2017 r – Rada Działalności Pożytku Publicznego woj warmińsko-mazurskiego zatwierdziła Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 . W Programie przyjęto m.innymi Priorytety współpracy oraz wykazano środki jakie w 2018 roku przeznacza samorząd na określone cele . Pełny tekst Programu jest do wglądu na stronie urzędu marszałkowskiego . Natomiast poniżej przedstawiamy wysokość środków jakie mają być przeznaczone na określone cele/Priorytety współpracy zawarte w Programie do realizacji jako Zadania publiczne ..
[b]-Lp. Nazwa priorytetu/zadania -Kwota planowana w 2017
1. Edukacja i promocja zdrowia publicznego 115 000 zł
2. Rozwój kultury fizycznej – 2 905 000 zł
3. Integracja europejska i współpraca międzynarodowa – 100 000 zł
4. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – 20 000 zł
5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 360 000 zł(w tym 51 000 zł –umowy wieloletnie)
6. Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 55 000 zł
7. Rozwój turystyki – 140 000 zł (w tym 20 000 zł – umowy wieloletnie)
8. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – 400 000 zł
9. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich- 60 000 zł
10. Pomoc społeczna – 129 600 zł
11. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100 000 zł
12. Przeciwdziałanie narkomanii 60 000 zł 60 000 zł
13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 20 000 zł
14. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 200 000 zł
12. Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – 130 000 zł (w tym 8 500 zł – umowy wieloletnie)
13. Rozwój wolontariatu – 40 000 zł
14. Wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – 30 000 zł
15. Integracja środowisk kombatanckich – 25 000 zł
16. Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – 50 000 zł
17. Rezerwa celowa na zadania w trybie art. 19a ustawy 0 50 000 zł

Razem: 4 989 600 zł

Uwaga : Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zamierza zorganizować spotkanie z Pełnomocnik Marszałaka ds Oerganizacji Pozarządowych Panią Joanną Glezman ws możliwości pozyskania środków przez UTW . Przybliżony termin spotkania – druga połowa listopada. prosimy śledzić Komunikaty na stronie Federacji www.federacjautw.olsztyn.pl [/b]