Na dzień 30 maja 2022 roku( poniedziałek) na godz. 10,oo zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021  (par.18  statutu). Pierwszy termin przewidziany -godz.10,oo  drugi  termin na godz.10,30 Zebranie odbędzie się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie ul.Jagiellońska 59 (Sala rektorska).

Członkowie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

                                                                       Warmii i Mazur

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

Na Walne zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

 

Zarząd  Federacji UTW W i M serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 30 maja 2022roku , w Sali OSW  w  Olsztynie.

Miejsce- sala  rektorska OSW

Godzina-10,oo

Porządek obrad:

1.otwarcie obrad

2.omówienie regulaminu obrad WZ

3.Wybór przewodniczącego WZ, sekretarza WZ oraz komisji skrutacyjnej

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021:

a/.przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021

b/.przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w  przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań,

c/.Dyskusja

d/.podjęcie uchwały

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021

a/.przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

b/.dyskusja

c/.podjęcie uchwały

  1. Zakończenie obrad

 

            Za Zarząd:

                                                            Prezes -Ryszard Okliński