Dzisiaj w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM. Na zebranie zostali zaproszeni delegaci poszczególnych utw należących do Federacji. Przybyło 43 osoby. Omówiliśmy szereg ważnych tematów. Zarząd złożył Sprawozdanie z działalności i otrzymał absolutorium. Omówiliśmy też nasze zamierzenia na rok bieżący. Planujemy dwie mobilności Cypr i Rzym, w ramach projektu Erasmus +, konferencję senioralną w Starych Jabłonkach i Senioriadę  sportowo rekreacyjną w Lidzbarku Warm. Jak więc widać Federacja się rozwija i ma się dobrze. Zarząd federacji dziękuje wszystkim delegatom za udział i dyskusje dot. przyszłości naszego stowarzyszenia.

Prezes