Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Federacji UTW WiM na dzień 10 marca 2020 roku o godz 10,15 – I termin i 10,45 II termin w Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.
Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.
Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
(Wyciag z § 21Statutu Federacji)
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i wspierający , każdy reprezentowany przez przedstawicieli upoważnionych w formie pisemnej przez uprawniony organ członka zwyczajnego.
2. Każdy członek zwyczajny ma prawo delegować:
– 1) jednego przedstawiciela, organizacja zrzeszająca do 50 członków;
– 2) dwóch przedstawicieli, organizacje zrzeszające do 100 członków;
– 3) dodatkowo jednego przedstawiciela na każde rozpoczęte 100 członków organizacji, nie więcej niż 5 przedstawicieli.

Delegaci na Walne Zebranie proszeni są o zapoznanie z projektami Porządku obrad oraz Regulaminów Obrad i Wyboru władz. . Dokumeny te bedą przyjmowane w głosowaniu.
Ponadto sygnalizujemy że w podczas przyjmowania propozycji działań Federacji na lata nastepne będziemy dyskutować nad sposobem zagospodarowania nadwyżki finansowej projektu POWER z roku 2019, oraz omówimy zasady kolejnych szkoleń zagranicznych w Wiedniu, Londynie i Poniewieżu w latach 2020-2022.
Z wyrazami szacunku
Antoni Furtak
Prezes
Federacji UTW WiM