W dniach 22-23 maja 2019 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyła się Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach Oranżerii Kultury. Organizatorem był lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku który zorganizował to wspaniałe przedsięwzicie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa i Federacji UTW Warmii i Mazur
— Do Lidzbarka Warmińskiego przybyło dużo gości w osobach prezesów i przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmińsko – mazurskiego (łącznie ponad 70 osób) przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych zajmujących się polityka senioralną — mówi Jolanta Adamczyk, opiekunka lidzbarskiego UTW – dusza Konferencji
Tematem przewodnim konferencji była „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania. System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Integrowanie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w małych miastach i wsiach”. 
— Nad dwudniową konferencją zorganizowaną przez lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku, patronat honorowy objął Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin . — Partnerami wspierającymi Konferencję zostali Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Miejska Bibliotek Pedagogiczna – Oranżeria Kultury w gościnnych progach której odbywały się spotkania i panele dyskusyjne, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSA.
Program konferencji obejmował zagadnienia związane z edukacją i działaniami, jakie mogą być realizowane na rzecz społeczności senioralnej w naszym województwie. 
Po powitaniu gości przez burmistrza Jacka Wiśniowskiego, otwarcia konferencji dokonał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 
Jednym z prelegentów był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Poruszył temat wsparcia osób starszych w środowisku, w którym mieszkają i roli aktywnego seniora. 
Rzecznik w tym zakresie zwrócił uwagę na wsparcie społeczne w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowia, działalności opiekuńczej, promocji aktywnego stylu życia, edukacji, tworzenia przestrzeni przyjaznej seniorom, czy systemu wsparcia w kształceniu i zatrudnianiu lekarzy geriatrów. Rzecznik zachęcił do korzystania z porad prawnych, powiatowych rzeczników praw konsumenta.
Prof. dr hab.n.med. Wojciech Maksymowicz natomiast podkreślił konieczność tworzenia oddziałów geriatrii, przygotowania systemu zachęty tym lekarzom, którzy wybierać będą specjalizację w tej dziedzinie, wyznaczył nowe wyzwania i zadania. 
W panelach dyskusyjnych podnoszono sprawę roli i zadań Społecznych Rad Seniorów, ich współpracę z samorządem, możliwość pozyskiwania środków unijnych. 
Burmistrzowie przewodniczący Stowarzyszeniu Sieci Miast Cittaslow ukazali rolę tych miast w kształtowaniu polityki senioralnej, tworzeniu miejsc przyjaznych mieszkańcom, w tym dla seniorów, rozwijaniu różnorodnych form pomocy najstarszym mieszkańcom. 
Uczestnicy konferencji, którzy przyjechali do Lidzbarka Warmińskiego byli pod wrażeniem piękna miasta i zadowoleni z organizacji tego potrzebnego wydarzenia.