Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku
województwa warmińsko- mazurskiego

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
zaprasza
Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie liderów UTW
w dniach 19 i 20 września w Olsztynie.

Temat szkolenia : Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Koszty szkolenia pokrywają:
Federacja UTW Warmii i Mazur , Urząd Marszałkowski w Olsztynie
i sponsorzy prywatni.

Uczestnicy szkolenia nie płacą za uczestniczenie w szkoleniu.
Wieczorem 19 września przewidziana jest kolacja integracyjna.

Szczegółowy Program szkolenia zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym na stronie: www.federacjautw.olsztyn.pl .

Każdy UTW z terenu województwa otrzymuje 1 miejsce na szkoleniu .

Zgłoszenia uczestników z podaniem UTW, nazwiska i imienia oraz adresu zamieszkani ( do zameldowania w hotelu) prosimy przesyłać do 31 lipca na adres
prezes@federacjautw.olsztyn.pl

Miejsca niewykorzystane bedą rozdysponowane do końca sierpnia br .

Czekamy na zgłoszenia kandydatów na szkolenia .

Antoni Furtak
Prezes Federacji UTW WiM