Rok 2018 – Projekt „Szkoła Liderów” .

Zrealizowany w dniach 11-12.09.2018
Sprawozdanie szczegółowe z realizacji projektu zostanie zamieszczone w terminie do 30.10.2018 r.

Skierowany do liderów (członków Zarządów UTW Warmii i Mazur.)

Projekt „Szkoła Liderów” jest kontynuacją realizowanego w 2017 roku zadania „Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych „ Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową , rozliczone bez zastrzeżeń a przeprowadzona wśród uczestników Ankieta wykazała kolejne tematy które powinny być realizowane. Wyniki Ankiety stanowiły podstawę do opracowanie tego Projektu. Dlatego można stwierdzić, że niniejszy projekt oparty jest na potrzebach które wskazali uczestnicy poprzedniego projektu.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Manko” z Krakowa, które jest wydawcą ogólnopolskiej Gazety „Głos Seniora” . Gazetę tą otrzymuje nieodpłatnie każdy UTW województwa warmińsko-mazurskiego. Federacja UTW Warmii i Mazur podpisała w 2017 roku ze Stowarzyszeniem „Manko” i redakcja „Głosu Seniora” Porozumienie o Partnerstwie i współpracy. W ramach realizacji tego Porozumienia , Redakcja Głosu Seniora „ obejmie nieodpłatnie patronat medialny w ramach którego będzie: 1. Propagować projekt wśród UTW Warmii i Mazur – wspierając nabór kandydatów na szkolenie , 2. Propagować działania „Szkoły Liderów” na łamach gazety „Głos Seniora” . Wszystkie działania będą przez Partnera projektu prowadzone nieodpłatnie.

W ramach działalności statutowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. warmińsko – mazurskiego powstaje „Szkoła Liderów” w której uczestniczyć będą członkowie zarządów uniwersytetów. Osoby te, pomimo, że posiadają już pewne doświadczenie w prowadzeniu swoich stowarzyszeń, zgłaszają potrzebę rozszerzenia i usystematyzowania swojej wiedzy na ten temat, która usprawniłaby ich działalność. Uzyskaną wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać praktycznie a także podzielić się nią w swoich akademiach i uniwersytetach. W założeniu – szkolenia takie mają być cykliczne i systematyczne i dotyczyć wybranych przez Zarząd Federacji tematów ściśle związanych z działalnością pro publico bono.

Planowane tematy na szkoleń w 2018 r. :
1.Public relations w organizacjach pozarządowych.
2.Pozyskiwanie środków na działalność NGO / c.d. szkoleń rozpoczętych w 2017 r./
3.Praktyczne warsztaty ze sporządzania ofert w związku z ogłaszanymi konkursami przez samorządy, ministerstwa itp.
6.Lider – reprezentant swojej organizacji. Sztuka wystąpień publicznych.

Z tą ofertą Federacja wychodzi do 50 osób z min.12 uniwersytetów i akademii z min. 8 powiatów /Olsztyn, Ostróda, Działdowo, N.M. Lubawskie, Ełk, Kętrzyn, Nidzica, Iława , Węgorzewo i inne .
Zakłada się udział własny finansowy Federacji w wysokości 1700 zł i udział osobowy w postaci wolontariatu w wysokości 1060 zł.
Podsumowanie działalności Szkoły Liderów Federacji Uniwersytetów Warmii i Mazur zostanie przedstawione przez Prezesa Federacji Antoniego Furtaka na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych / październik 2018 r. w Olsztynie/.