Zasady
przyznawania przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie członkom zwyczajnym, dotacji finansowych do realizacji działań statutowych – realizacji projektów.

Każdy uniwersytet lub akademia trzeciego wieku realizująca napisany przez siebie projekt, aplikując o dotację na ten cel winna;
Nie później niż 30 dni przed realizacją projektu sporządzić pisemny wniosek podpisany przez prezesa lub wiceprezesa uniwersytetu lub akademii, w którym należy zawrzeć następujące dane;
tytuł projektu i krótką jego charakterystykę,
budżet projektu – skąd pochodzą środki i w jakiej wysokości?
jakie są cele projektu i grupa docelowa / ilość uczestników/?
uczestnicy z jakich utw/atw będą zaproszeni do projektu?
na jaki konkretny cel zostanie przeznaczona dotacja?
w jaki sposób beneficjent dotacji zamierza promować Federację w związku z jej otrzymaniem / upowszechnianie rezultatów – partner, współorganizator/.
nazwę banku i nr konta bankowego przypisanego do obsługi utw/atw.

1. Zarząd Federacji niezwłocznie na najbliższym posiedzeniu
podejmie uchwałę o przydzieleniu bądź nie, dotacji.
W przypadku odległego terminu posiedzenia zarządu, zarząd rozważy posiedzenie on – line.
Wysokość dotacji będzie uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Federacji i zasięgu oddziaływania projektu.
O podjęciu uchwały przez Zarząd, wnioskujący zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową.

Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega dalszym negocjacjom.

Po zakończeniu projektu beneficjent prześle kopię podpisanego przez prezesa lub wiceprezesa sprawozdania z jego realizacji

Nie dotrzymanie tego warunku może skutkować w przyszłości nie otrzymaniem dotacji w przypadku ponownego wnioskowania.

1. Rozpatrywanie wniosku o dotację nastąpi tylko w przypadku przesłania kompletnie sporządzonego wniosku zgodnie z wymogami pkt .I niniejszego regulaminu.
2. W przeciwnym wypadku wnioskujący może być poproszony o uzupełnienie i przesłanie ponownie kompletnego wniosku.
3. Brak uzupełnienia wniosku skutkuje brakiem jego rozpatrzenia.
4. Federacja nie będzie informować o tym fakcie wnioskującego.

Uniwersytet/ akademia może się ubiegać o dotacje finansowe raz na 3 lata.

Zarząd Federacji UTW WiM