Nr projektu:  2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

Tytuł projektu:  mobilność “Estonia”

Projekt realizowany przez :   Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

                                                                                                         Regulamin i zasady

                                                                               kwalifikacji do udziału w Projekcie mobilność “Estonia”

 

                                                                                                      Nabór II dodatkowy

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach projektu akredytowanego* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2022 – 2023.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje mobilność zagraniczną do Estonii – Tallin i Narva  dla seniorów – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku.

Celem projektu jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry.

 1. Mobilność, w wymiarze 8 dni / 3 dni podróży + 5 dni u partnera przyjmującego/,   planuje się w dniach 15 – 22 kwietnia 2023.      Liczba uczestników 10 osób.
 2. Kursy i szkolenia: uczestnicy mogą skorzystać z ustrukturyzowanego kursu i szkolenia opartego na wcześniej określonym programie i efektach uczenia się.
 • Uprawnionymi uczestnikami są: kadra zarządzająca, zajmująca się kształceniem dorosłych (np. wolontariusze, koordynatorzy) powiązani mową wolontariatu.

A/. Osoby w wieku 60+ biorące udział w zajęciach poprawiających umiejętności podstawowe, w tym cyfrowe i inne kompetencje kluczowe.

B/. Osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mające potrzebę rozwijania swoich kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

— kompetencje cyfrowe, 4.6.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/7,

— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Umiejętności podstawowe;

 • korzystanie z nowych technologii – umiejętności cyfrowe.
 1. Nabór do projektu rozpocznie się;

Nabór na mobilność  rozpocznie się 1 marca a zakończy 12 marca 2023 r.

Przystępując do naporu każdy kandydat zobowiązuje się do wypełnienia we własnym

zakresie wszystkich wymogów sanitarnych i innych wynikających z zaleceń Biura

projektu  i przepisów kraju przyjmującego.

 • W naborze nie biorą udziału kandydaci/ki, którzy/re znalazły się na liście mobilności Estonia utworzonej po pierwszym naborze i uwidocznione zostały na tej liści na stronie internetowej federacji.
 • Pierwszy etap rekrutacji polega  na wytypowaniu  przez zarządy akademii i uniwersytetów 1 / jednego/ kandydata/ki  – z kadry zarządzającej do udziału w szkoleniu-, który/a nie brał/ła udziału w mobilności Niemcy – Meppen.
 • Pierwszeństwo w w zakwalifikowania kandydata na kurs-szkolenie mają akademie i uniwersytety, które nie zgłosiły kandydata w pierwszym naborze.
 • Następnie organizacja przekaże do Federacji drogą e-mailowa podstawowe dane kandydata / imię i nazwisko, aders zamieszkania, nr tel., adres e-mail, ważną Kartę EKUZ/. Ostateczną weryfikację uczestników przeprowadzi Biuro Projektowe ,które   stworzy listę główną kandydatów i listę rezerwową.

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Biuro na stronie internetowej Federacji zamieści listy kandydatów i listę rezerwową i poda datę przyjazdu do siedziby Federacji celem wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej a w dalszej kolejności przeprowadzenia szkolenia wstępnego.

Nieprzybycie kandydata w wyznaczonym terminie automatycznie eliminuje go z udziału w projekcie. Na jego miejsce Biuro wyznaczy inną osobę z listy rezerwowej.

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 • Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
 • Udział w szkoleniu wstępnym i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.
 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp. Należy przewidzieć terminy wyjazdu np. do sanatorium, na leczenie czy rehabilitację, które  nie powinny kolidować z terminem mobilności.
 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Beneficiare Module i musi go złożyć  osobiście   w terminie określonym w Umowie /dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ .  Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.

UWAGA:

Nie złożenie sprawozdania w systemie Beneficiary Module w terminie skutkuje pozbawieniem Federacji równowartości kwoty projektu przypadającej na jednego uczestnika. W takim przypadku Federacja wystąpi o pokrycie kosztów od uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu, które prześle drogą elektroniczną na adres Federacji. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia mobilności każdy uczestnik wypełni ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Biuro projektu. Czas biegnie od momentu przesłania ankiety do uczestnika mobilności.
 • Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

– uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym  zakończenie projektu,

– wykorzystania w atw/utw wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania  nabytych

umiejętności i doświadczeń w praktyce na gruncie macierzystej organizacji / koła zainteresowań itp./.

– może zostać wezwany przez  FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

     Kandydaci nie stosujący się do  Regulaminu  lub też nie wykonujący poleceń Biura projektu mogą   

     zostać wykluczeni z projektu

Obowiązki Biura projektu.

 1. Zamieszczenie Regulaminu naboru i Harmonogramu działań Biura na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnością.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego./ informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.
 4. Prowadzenie Rejestru głównego i rezerwowego kandydatów na uczestników mobilności.
 5. Zamieszczenie listy kandydatów /lista główna i lista rezerwowa/ na stronie internetowej Federacji.
 6. Rejestracja uczestników mobilności w systemie Beneficiary Module.
 7. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 8. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt.
 10. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 11. Finansowe rozliczenie projektu.
 12. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 13. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji
 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW

Biuro Projektu.

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel.+48  604 – 403 – 340, federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, postoj_andrzej@wp.pl

członek biura – Jolanta Adamczyk  tel.+48 603 891 716 

Prezes  Federacji UTW WiM