Tytuł Projektu: „ Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu”
Projekt finansowany przez: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – będzie realizowany w okresie 2018 – 2019 r.
Organizacja wiodąca w projekcie:
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zs w Olsztynie .
Zakładane cele Projektu:
Cel 1: Poprawa kompetencji kadry – poprzez poznanie powiązań historyczno-kulturalnych narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości Polski – rozszerzających wiedzę uczestników
Cel 2: zwiększenie mobilności
Cel 3: Rozwój współpracy międzynarodowej

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. Organizacja 3 wyjazdów do Austrii (Wiedeń) w których będzie uczestniczyło po 16 osób – łącznie 48 osób. Uczestnikami wyjazdu będą kadrowi przedstawiciele Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku – członków Federacji UTW Warmii i Mazur – członkowie Zarządów i osoby zajmujące się edukacją osób dorosłych. ,
Każdy wyjazd ma być 6 dniowy – 2 dni – dojazd i powrót i 4 dni pobytu w Wiedniu.
2. W ramach każdego z wyjazdów przewiduje się organizację wspólnie z Partnerami projektu – 3 dniowego Sympozjum którego zarys Programu przedstawiamy:
Miejsce sympozjum: Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
Dzień 1 – Wykład 1 – dr Agnieszka Kościuszko – Z-ca Dyrektora Stacji PAN w Wiedniu pt: „ Powiązania historyczno-kulturalne narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości Polski.
Wykład 2 – Prof dr hab Stefan Smoczyński – z UWM w Olsztynie pt: Doświadczenia UWM w pomocy dla UTW na podstawie Projektu: ….„
Dyskusja uczestników nt 1: jak przedstawić słuchaczom UTW – osobom dorosłym doświadczenia wynikające z historii by uniknąć błędów przeszłości. , 2.; Działania uczelni wyższych na rzecz UTW. Podsumowanie
Dzień 2 –
Wykład 1.- Przedstawiciel: Österreichisch – Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“ mgr Sławomir Iwanowski wygłosi wykład pt: „UTW w Wiedniu pionierem edukacji nieformalnej osób dorosłych w Austrii. Doświadczenia w działaniach na rzecz podnoszenia kompetencji kadry UTW w Austrii i poza jej granicami. Plany na przyszłość.
Wykład 2 – – Przedstawiciel Federacji UTW Warmii i Mazur (Polska) – Antoni Furtak – wygłosi wykład pt: Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach – działania na rzecz mobilności i podnoszenia kompetencji kadry poprzez organizację w Olsztynie :
– corocznych Międzynarodowych Konferencji UTW z Polski, krajów wschodu (Litwa, Łotwa, Białoruś , Ukraina, Mołdawia ) oraz Rumunii, Austrii i Czech .
– Szkoły Liderów UTW podnoszącej kompetencje kadry uniwersyteckiej
Po obydwu wykładach – dyskusja nt : Co można jeszcze zrobić by poprzez działania międzynarodowe zwiększyć kompetencje i mobilność kadry kształcącej osoby dorosłe
Dzień 3 –
– Wykład przedstawiciela Österreichisch – Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“ mgr Grzegorza Bartlewskiego nt: „Zabytki historyczno-kulturalne Wiednia – powiązania tych zabytków z historią Polski i Polaków” Wykład poparty zostanie prezentacjami . Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z mało znanymi epizodami z historii Polski i Austrii które uzupełnią wiedzę uczestników i zwiększą ich kompetencje. Na zakończenie dyskusja o wzajemnych relacjach w wymianie kulturalnej między naszymi krajami.
– Podsumowanie 3 dni Sympozjum . Wnioski na przyszłość nt rozwinięcia współpracy międzynarodowej partnerów projektu poprzez wymianę doświadczeń i uczestniczenie we wspólnych Projektach edukacyjnych z udziałem uczestników z innych krajów UE. .
Dzień 4 -_ Podsumowanie Projektu – dokumentowanie pobytu oraz Wycieczka edukacyjna śladami wykładu z 3 dnia : Kahlenberg, Schonbrunn, Belweder, Parlament, Opera Wiedeńska, Wiener Prater i inne .
W drodze do Wiednia i z powrotem; planuje się 2 – jednodniowe pobyty w Czechach – Mikulov i Brno połączone ze zwiedzaniem tych miejscowości.

Dostępne załączniki

Notatka z podsumowania Projektu
Regulamin określajacy zasady udziału w Projekcie
Program szkolenia wstępnego Projektu
Lista osób zakwalifikowanych do Projektu
Rozstrzygniecie otwartego przetargu ofert
Otwarty konkurs ofert na wynajem autokaru
Tablica informacyjna Projektu
Oświadczenie RODO
Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Projekcie
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Projektu
Plakat Projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój