Do ORGANIZACJI SENIORSKICH – WAŻNE!

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur spotkał się w dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59 z  Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Joanną Glezman.  Spotkanie dotyczyło propozycji powołania grupy roboczej w celu zdiagnozowania sytuacji funkcjonowania organizacji seniorskich w naszym województwie, w tym związanych z szeroko pojętą cyfryzacją, użytkowaniem komputerów, narzędzi on-line w życiu codziennym. W perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 w ramach programów operacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego (oraz innych), można będzie  realizować projekty działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu społeczności senioralnej w województwie warmińsko – mazurskim. Propozycje nowych projektów można będzie omówić i zaproponować do realizacji w następnych latach poprzez diagnozę kondycji funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i związków senioralnych. Chcemy powołać grupę roboczą składającą się z liderów działających na rzecz seniorów w celu ustalenia potrzeb i kierunków przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, głównie zaś cyfrowemu organizacji i jej członków.

Naszym zadaniem jest rozpoznanie potrzeb i stanu technicznego organizacji działających na rzecz seniorów, dlatego też chcielibyśmy otrzymać od Państwa krótki opis funkcjonowania, w tym:

1)      czy pomieszczenia na działalność organizacji są płatne czy nieodpłatne?

2)      inwentaryzacja sprzętu jakim dysponujecie w organizacji (między innymi: ilość komputerów, rok ich produkcji, oprogramowanie)

3)      czy jest dostępna osoba/osoby, które wspierają Państwa i członków UTW w obsłudze i korzystaniu z komputerów oraz narzędzi internetowych? Kim one są (np. wolontariusze, pracownicy domu kultury, szkoły, rodzina …)? Czy zaspakajają Państwa potrzeby w zakresie wsparcia, edukacji , pomocy gdy coś się zepsuje itp. (można to ocenić w skali 0-10, gdzie 10 to całkowite zaspokojenie potrzeb)

4)      czy organizowane są w Państwa otoczeniu szkolenia, warsztaty (spotkania indywidualne, grupowe) z obsługi urządzeń cyfrowych (komputery, komórki…) i czy jesteście z nich zadowoleni i praktycznie korzystacie ze zdobytej wiedzy?

5)      proszę określić w skali 0-10 stopień potrzeby wsparcia cyfrowego/komputerowego/edukacji cyfrowej Państwa organizacji i seniorów (przy czym 10 – to bardzo duża potrzeba, a 0 – brak takich potrzeb).

Na taką informację oczekujemy do dnia 3 września  2021 r.
Prosimy także, abyście Państwo mogli wyłonić liderów
, którzy będą pracować w grupie roboczej, z  którą pragniemy wypracować mechanizmy dobrego funkcjonowania organizacji senioralnych. Spotkanie takie zaplanowaliśmy w siedzibie Federacji UTW w dniu 15 września 2021 o godz. 12.00. Do 3 września 2021 prosimy przesłać na adres Federacji federacjautwwim@gmail.com zgłoszenia osób do współpracy i oczekiwane informacje o Waszej organizacji.

Zarząd Federacji UTW WiM