Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

 

Projekt realizowany przez :       Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

                mobilność grupowa  “Litwa-Wilno” termin 06.11.2023 – 12.11.2023r.

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje mobilność  studentów/seniorów w organizacji przyjmującej w celu  udziału uczestników w edukacji międzykulturowej , uczenia się przez całe życie,  budowania  społeczeństwa obywatelskiego  i świadomości europejskiej. Zasadniczymi działaniami w tej mobilności będzie wzmocnienie kompetencji osobistych, poszerzenie wiedzy o historii i kulturze , i tworzenie wspólnych rozwiązań w zakresie edukacji osób starszych.

 

Celem mobilności w  projekcie jest rozwój Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku  przynależnych do  Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych poprzez zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,  motywacji do dalszego uczestnictwa  i świadomości międzykulturowej.

 

 1. Mobilność przewidywana jest w dniach od 06.11.2023 do 12.11.2023r. Liczba uczestników 14 osób. Czas trwania mobilności 7 dni /  2 dni podróż + 5 dni u partnera przyjmującego/.
 2. Do udziału w mobilnościach uprawnione są dorosłe osoby uczące się –  należące do jednej z poniższych grup osób dorosłych z mniejszymi szansami / patrz definicja poniżej/,  w tym z niskimi umiejętnościami podstawowymi, o największych potrzebach edukacyjnych, wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego:

A/. Osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim lub zasadniczym branżowym.

B/. Osoby w wieku 60+ biorące udział w zajęciach poprawiających umiejętności podstawowe, w tym cyfrowe i inne kompetencje kluczowe.

C/. Osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mające potrzebę rozwijania swoich kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

D/. Osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej, społecznej, z mniejszymi szansami, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niewystarczających kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

Osiem kompetencji kluczowych:

— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

— kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

— kompetencje cyfrowe, 4.6.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/7,

— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

— kompetencje obywatelskie,

— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Umiejętności podstawowe;

 • pisanie, czytanie i rozumienie tekstów, np. urzędowych,
 • rozumowanie matematyczne, liczenie,
 • korzystanie z nowych technologii – umiejętności cyfrowe.
 1. Nabór do projektu mobilność „WILNO-Litwa” rozpocznie się; od dnia 16.10.202r. umieszczeniem Regulaminu na stronie internetowej Federacji i zakończy dnia 21.10.2023r.

a/ W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Biuro projektu może zmienić   terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów do projektu.

 

b/ Przystępując do naboru każdy kandydat zobowiązuje się do wypełnienia we własnym

zakresie wszystkich wymogów sanitarnych i innych wynikających z zaleceń Biura projektu  i przepisów kraju przyjmującego – jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

c/ Pierwszy etap rekrutacji  polega  na wytypowaniu przez zarządy akademii  i uniwersytetów, studentów do udziału w mobilności po jednym kandydacie w oparciu o niniejszy Regulamin i Zasady rekrutacji / zamieszczone na stronie internetowej Federacji/.  Dokumentacja z wewnętrznej rekrutacji powinna znaleźć sie w archiwum organizacji i być dostępna do wglądu dla NA i Biura w sytuacji gdyby taka okoliczność zaistniała.

 

d/ W rekrutacji nie biorą udziału  kadra i studenci, którzy uczestniczyli w mobilności Meppen (Niemcy) i Tallin.)Estonia)

 

Prezes akademii /uniwersytetu lub osoba przez niego upoważniona odpowiedzialny jest za właściwy /zgodny z regulaminem i zasadami dodatkowymi/ nabór kandydatów.

 

e/  organizacja przekaże do Federacji drogą e-mailowa podstawowe dane kandydata  / imię i nazwisko, Pesel,  adres zamieszkania, dokument tożsamości passport lub dowód osobisty. / seria  nr, przez kogo wydany, data ważności dokumentu / nr tel., adres e-mail/.

 

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Biuro zwrotnie mailowo  poinformuje wybranych uczestników o przejściu kwalifikacji i poda datę przyjazdu do siedziby Federacji  (prawdopodobnie 26.10.2023r.) celem szkolenia,  wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej i podpisania umów. (potwierdzenie terminu spotkania na stronie internetowej federacji)

 

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży? /ze strony MSZ/.

Dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport oraz paszport tymczasowy powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do krajów poza UE.

Dowód osobisty – brak określonego przepisami minimalnego okresu ważności dokumentu, jego ważność powinna obejmować cały planowany okres pobytu. W przypadku utraty ważności dowodu osobistego w trakcie pobytu w Wilnie (Litwa) na jego podstawie nie będzie można przekroczyć granicy przy wyjeździe z tego kraju.

Biuro projektu nie będzie weryfikować okresu ważności dokumentów. Konsekwencje posiadania nieważnego dokumentu tożsamości leżą tylko i wyłącznie po stronie uczestnika mobilności.

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 

 • Obowiązek posiadania własnej poczty elektronicznej i biegła jej obsługa w zakresie odbierania i wysyłania wiadomości, odnajdywania wiadomości w Spam, Powiadomieniach itp., otwieranie linków, kopiowanie linków nie aktywnych.
 • Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
 • Udział w szkoleniu i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.
 • Na Litwie działa   Zaleca się dodatkowe indywidualne ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej / patrz definicja poniżej/ wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp.
 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem na podaną w zgłoszeniu pocztę, wezwanie do złożenia raportu w systemie Beneficiary Module i musi go złożyć osobiście   w terminie określonym w Umowie /dlatego tak  ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ . Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeby projektu i prześle je w formie elektronicznej na adres Federacji. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.

 

Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

 1. uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu,
 2. wykorzystania w atw/utw wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania nabytych   umiejętności i doświadczeń w praktyce na gruncie macierzystej organizacji / koła zainteresowań itp./.
 3. może zostać wezwany przez  FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Uwaga !!!

Każda kandydatura na uczestnika mobilności powinna być dokładnie przemyślana.

Niezwykle istotnym jest weryfikacja osób uczestniczących w realizowanej mobilności, wg. zasad określonych w progamie Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

 

 

Obowiązki Biura projektu.

 

 1. Zamieszczenie Regulaminu i Harmonogramu działań na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnością grupową
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia / informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./
 4. Rejestracja  mobilności grupowej  w systemie Beneficiary Module.
 5. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 6. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.
 7. Wydanie Certyfikatu ukończenia mobilności w formie dokumentu Europass Mobilność.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania – konferencji podsumowującej mobilność.
 9. Sporządzenie Raportu okresowego/końcowego wraz z załącznikami.
 10. Finansowe rozliczenie projektu.
 11. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 12. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji

Prezes Federacji UTW WiM

Ryszard Okliński

Biuro Projektu.

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel. 604 – 403 – 340, federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, postoj_andrzej@wp.pl

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Słowniczek wyrażeń.

Narodowa agencja – Organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją program na szczeblu krajowym w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

Akredytacja – Proces gwarantujący, że  instytucja, ktora chce otrzymać finansowanie w ramach akcji program Erasmus+ , spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji

Siła wyższa – Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.

Osoby o mniejszych szansach to osoby, które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migrantów lub z takich powodów, jak niepełnosprawność i trudności w nauce, lub z jakichkolwiek innych powodów, w tym tych, które mogą prowadzić do dyskryminacji zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, napotykają przeszkody uniemożliwiające im skuteczny dostęp do możliwości w ramach programu.

Art. 21. podst. prawa UE. Niedyskryminacja.

 1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

 

Opr.  Ryszard Okliński / A. Postój