Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie

 

 

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2022 – 2023.

 

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje dwie mobilności zagraniczne dla dwóch różnych grup uczestników – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

 

Celem projektu jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry oraz zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych.

 

I.Pierwszą mobilność w wymiarze 8 dni / 3 dni podróży + 5 dni u partnera przyjmującego/ planuje się w dniach  20.08 do 27.08. 2022 r.  do Niemiec /Meppen/ . Liczba uczestników 35 osób.

 1.  Do udziału w mobilnościach uprawnione są dorosłe osoby uczące się – zapisane na zajęcia edukacyjne dla dorosłych o charakterze niezawodowym w organizacji beneficjenta, będącej organizacją wysyłającą i należące do jednej z poniższych grup osób dorosłych z mniejszymi szansami/możliwościami, w tym z niskimi umiejętnościami podstawowymi, o największych potrzebach edukacyjnych, wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego:

A/. Osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym.

B/. Osoby w wieku 60+ biorące udział w zajęciach poprawiających umiejętności podstawowe, w tym cyfrowe i inne kompetencje kluczowe.

C/. Osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mające potrzebę rozwijania swoich kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

D/. Osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej, społecznej, z mniejszymi szansami, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niewystarczających kompetencji kluczowych, a zwłaszcza umiejętności podstawowych.

II. Druga mobilność przewidywana jest w miesiącu /październik 2022 r. do Estonii(Narva). Dokładne informacje zostaną podane w terminie późniejszym.  Liczba uczestników 20 osób. Czas trwania mobilności  8 dni w tym 3 dni na dojazd + 5 dni zajęć z partnerem Estońskim.

Osiem kompetencji kluczowych

— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

— kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

— kompetencje cyfrowe, 4.6.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/7,

— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

— kompetencje obywatelskie,

— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Umiejętności podstawowe;

 • pisanie, czytanie i rozumienie tekstów, np. urzędowych,
 • rozumowanie matematyczne, liczenie,
 • korzystanie z nowych technologii – umiejętności cyfrowe
 • Nabór do projektu rozpocznie się;

Nabór na mobilność “Niemcy” rozpocznie się 29-06-2022  r.do dnia 13-07-2022

Nabór na mobilność “Estonia” 29-06-2022r..do dnia 13-07,20

Organizacje  (UTW I ATW) będące stałymi członkami Federacji desygnują na mobilność do Niemiec po 1 kandydacie  dla organizacji poniżej 100 członków  i 2 kandydatów  powyżej 100 członków oraz na mobilność Estonia- tylko po 1 członku z własnej organizacji.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Biuro projektu może zmienić

terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów do projektu.

Przystępując do naboru każdy kandydat ma obowiązek posiadać Paszport covidowy /3  

           dawki szczepienia/, który zostanie sprawdzony przez Biuro na spotkaniu rekrutacyjnym.  

           Brak Paszportu spowoduje odrzucenie kandydatury.

 

 • Pierwszy etap rekrutacji w obu mobilnościach będzie polegał na wytypowaniu przez zarządy akademii i uniwersytetów, studentów do udziału w mobilności w oparciu o kryteria zawarte pkt. I lub II./. Dokumentacja z wewnętrznej rekrutacji powinna znaleźć się w archiwum organizacji i być dostępna do wglądu dla NA i Biura w sytuacji gdyby taka okoliczność zaistniała. Następnie organizacja przekaże do Federacji drogą e-mailowa podstawowe dane kandydata/ów  / imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail/ do dnia  15 lipca br. Ostateczna weryfikację uczestników przeprowadzi Biuro.
 • Biuro na stronie internetowej Federacji poinformuje wybranych uczestników o przejściu kwalifikacji i poda datę przyjazdu do siedziby Federacji celem wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej a w dalszej kolejności przeprowadzenia szkolenia wstępnego.

Nieprzybycie kandydata w wyznaczonym terminie automatycznie eliminuje go z udziału w projekcie. Na jego miejsce Biuro wyznaczy inną osobę.

 

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 • Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
 • Udział w szkoleniu wstępnym i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,w dniach- .01 i 02 sierpnia 2022
 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp. Jeżeli to możliwe należy przewidzieć terminy wyjazdu np. do sanatorium, na leczenie czy rehabilitację, który nie powinien kolidować z terminem mobilności.
 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Mobility Tool i musi go złożyć osobiście   w terminie określonym w Umowie /dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ .

UWAGA:

Nie złożenie sprawozdania w systemie Mobility Tool w terminie skutkuje pozbawieniem Federacji równowartości 1/20 lub 1/35 kwoty projektu przypadającej na jednego uczestnika, w zależności o którą mobilność chodzi . W takim przypadku Federacja wystąpi o pokrycie kosztów od uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik wypełni ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Biuro projektu.
 • Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

– uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym  zakończenie projektu,

– wykorzystania w atw/utw wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania  nabytych

umiejętności i doświadczeń w praktyce na gruncie macierzystej organizacji / koła zainteresowań itp./.

– może zostać wezwany przez  FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

     Kandydaci nie stosujący się do  Regulaminu  lub też nie wykonujący poleceń Biura projektu mogą   

     zostać wykluczeni z projektu.

 

Obowiązki Biura projektu.

 1. Zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnościami.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego./ informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.
 4. Prowadzenie Rejestru głównego i rezerwowego kandydatów na uczestników mobilności.
 5. Zamieszczenie listy kandydatów /lista główna i lista rezerwowa/ na stronie internetowej Federacji.
 6. Rejestracja uczestników mobilności w systemie Mobility Tool.
 7. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 8. Ewaluacja mobilności po każdym wyjeździe szkoleniowym.
 9. Wydanie Certyfikatu ukończenia kursu i dokumentu Europass Mobilność.
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia podsumowującego projekt.
 11. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 12. Finansowe rozliczenie projektu.
 13. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 14. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji
 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW.

 

Regulamin i zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie dotyczą obu mobilności w projekcie, każdej w swoim zakresie.

Biuro Projektu.

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel. 604 – 403 – 340,mail.:  federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, mail: postoj_andrzej@wp.pl

Narodowa agencja – Organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją program na szczebli krajowym w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

*Akredytacja – Proces gwarantujący, że  instytucja, ktora chce otrzymać finansowanie w ramach akcji program Erasmus+ , spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji

*Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania