REGULAMIN  KONKURSU

PERŁA WARMII I MAZUR  2021

adresowany do organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów

Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku Warmii i Mazu

 

 • 1
 1. Organizatorem Konkursu jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59/ 9
 2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego   Gustawa Marka Brzezina.
 3. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski województwa i Federację UTW WiM.
 4. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz osób wyróżniających się w działalności na rzecz seniorów.
 • 2

1.Uhonorowanie wyróżniających się organizacji i osób fizycznych o których mowa w § 1, pkt. 4 nastąpi poprzez przyznanie tytułu „Perła Warmii i Mazur 2021”  i wręczenia  Statuetki

 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech równorzędnych statuetek w kategoriach – „organizacja” i „osoba fizyczna”.
 • 3

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu „Perła Warmii i Mazur 2021 w kategorii organizacja

są uniwersytety i akademie trzeciego wieku oraz członkowie tych organizacji  z terenu Warmii i Mazur.

 1. Podstawowym kryterium ocen dokonywanych przez Komisję Konkursową stanowią osiągnięcia zgłoszonego Kandydata/Kandydatki i Organizacji Trzeciego Wieku na rzecz społeczności senioralnej w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków.
 • 4

Zasady konkursu

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród osób fizycznych mogą być dokonywane zarówno osobiście, jak również w drodze zgłoszeń z ich otoczenia, czy też na wniosek Zarządu organizacji zrzeszającej .

2.Zgłoszenie organizacji utw/atw następuje w drodze akcesu  zarządu  reprezentowanego przez prezesa.

3.W zgłoszeniu należy opisać  działania  kandydatów/ek na rzecz społeczności senioralnej zasługujące na przyznanie wyróżnienia oraz załączyć :

– materiały dokumentujące opisaną działalność  i osiągnięcia  w wybranej formie jak np. opracowania, zdjęcia , wycinki prasowe, dyplomy itp.;

-odnośnie zgłoszeń osób fizycznych należy załączyć rekomendację organizacji w której kandydat jest zrzeszony, zgodę osoby zgłoszonej do konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2021 r.

W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego.

5.Zgłoszenia należy przesłać na adres e- mailowy- federacjautwwim@gmail.com  ,pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Organizatora- ul. Jagiellońska 59/9

 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków powołanych spośród przedstawicieli Organizatora i działa pod przewodnictwem jej Prezesa.

3.Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę   spełnienie warunków określonych w §§  3 i 4 regulaminu przyzna laureatom /laureatkom oraz organizacji tytuł  „Perła Warmii i Mazur 2021”oraz statuetkę.

 1. Komisja ma prawo nie wyłonić laureata/laureatki i organizację w konkursie.
 2. Posiedzenie Komisji jest protokołowane.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie Statuetek nastąpi w dniu  11 pażdziernika  2021 roku o godzinie 11,oo podczas Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur .

Konkurs sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr.

ROPS-I.614.11.1.2021

Organizator konkursu