Nr projektu:                                    2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

Projekt realizowany przez :        Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

mobilność  (Akcja 1)  “ Cypr  ”

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje indywidualną mobilność zagraniczną dla studentów – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

Celem  mobilności w  projekcie jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur poprzez  zwiększenie  jakości i skuteczności edukacji dorosłych w zakresie kwalifikacji i włączenia informatycznego w Europie. Wzmocnienie współpracy i wymiany dobrych praktyk jak i podniesienie  świadomości i motywacji do uczenia się, zwłaszcza z grup defaworyzowanych.

 1. Mobilność w formie szkolenia przewidywana jest w dniach od 28. 05.2024 r. do 04.06.2024 r. Liczba uczestników  8 – 10 osób. Czas trwania mobilności 8 dni /  2 dni podróż + 6 dni u partnera przyjmującego/. Mobilność jest dedykowana do kadry zarządzającej i edukatorów 60+poszczególnych utw/atw, gdzie okres karencji między mobilnościami danego kandydata  jest nie mniejsza niż 2 lata .
 2. Nabór do projektu mobilność „Cypr I” rozpocznie się; dnia 07.02.2024 r. zakończy dnia 14.  02.2024r.

a/ W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Biuro projektu może zmienić   terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów do projektu.

b/ Przystępując do naboru każdy kandydat zobowiązuje się do wypełnienia we własnym

zakresie wszystkich wymogów sanitarnych i innych wynikających z zaleceń Biura projektu  i przepisów kraju przyjmującego – jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

c/ Pierwszy etap rekrutacji  polega  na wytypowaniu przez zarządy akademii  i uniwersytetów, studentów do udziału w mobilności po jednym kandydacie w oparciu o niniejszy Regulamin i Zasady dodatkowe / zamieszczone na stronie internetowej Federacji/.  Dokumentacja z wewnętrznej rekrutacji powinna znaleźć się w archiwum organizacji i być dostępna do wglądu dla NA i Biura w sytuacji gdyby taka okoliczność zaistniała.

 Prezes akademii/uniwersytetu lub osoba przez niego upoważniona odpowiedzialny/a jest za właściwy /zgodny z regulaminem i zasadami dodatkowymi/ nabór kandydatów.

 d/  Organizacja przekaże do Federacji drogą e-mailowa podstawowe dane kandydata  / imię i nazwisko, adres  zamieszkania, Pesel, nr tel., adres e-mail, dokument tożsamości /dowód osobisty, paszport/ seria i nr, data ważności /, nr i datę ważności karty EKUZ., dane dot. Karty EKUZ powinny się znaleźć w e-mailu zgłoszeniowym, stanowisko zajmowane w Zarządzie organizacji.

e/  E-mail winien być podpisany przez osobę upoważnioną.

Zgłoszenia niekompletne i przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Biuro prześle na indywidualne adresy e-mail podane w zgłoszeniu  informację dla  wybranych uczestników o przejściu kwalifikacji / lista główna i lista rezerwowa/ i poda datę przyjazdu do siedziby Federacji celem szkolenia,  wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej i podpisania umów.

Informacje dla uczestnika.

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia na Cyprze, turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także:

 • koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy),
 • transportu medycznego,
 • w razie śmierci koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

W przypadku udania się do szpitala na oddział pierwszej pomocy należy uiścić opłatę 10 EUR, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to koszt 6 EUR, a u specjalisty 10 EUR (ze skierowaniem) lub 25 EUR (bez skierowania). Koszt prywatnej wizyty/konsultacji (tzn. bez EKUZ) to minimum 40 EUR, a pobyt w szpitalu w przypadku braku karty EKUZ to ok 90 EUR dziennie. W razie hospitalizacji w wyniku nagłych wypadków osoba ubezpieczona w NFZ uzyska niezbędną pomoc, a koszty leczenia powinny być uregulowane przez NFZ

Transport sanitarny na terytorium Cypru również jest płatny. Jeśli nie masz indywidualnego ubezpieczenia, koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski pokrywasz Ty lub Twoja rodzina.

Przewóz leków na użytek własny jest dozwolony. Pacjenci przyjmujący leki, które nie są sklasyfikowane jako narkotyczne ani psychotropowe, mogą przywozić je na Cypr pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego wyjaśniającego stan pacjenta.

Leki w opakowaniu oryginalnym w bagażu podręcznym. W stanie płynnym max. do 100 ml.

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 • Obowiązek posiadania własnej poczty elektronicznej i biegła jej obsługa w zakresie odbierania i wysyłania wiadomości, odnajdywania wiadomości w Spam, Powiadomieniach itp., otwieranie linków, kopiowanie linków nie aktywnych.
 • Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
 • Udział w szkoleniu i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.
 • Zaleca się dodatkowe indywidualne ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej / patrz definicja poniżej/ wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeby projektu i prześle je w formie elektronicznej na adres Federacji. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.

Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

 1. uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu,
 2. wykorzystania w atw/utw wiedzy, którą nabył w projekcie oraz wdrażania nabytych   umiejętności i doświadczeń w praktyce na gruncie macierzystej organizacji / koła zainteresowań itp./.
 3. przeprowadzenia w organizacji macierzystej wykładu/pogadanki nt. mobilności zagranicznej w której uczestniczył.
 4. może zostać wezwany przez  FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Uwaga !!!

Każda kandydatura na uczestnika mobilności powinna być dokładnie przemyślana. Głównym środkiem transport będzie samolot. Przebukowanie biletu na kilka dni przed wylotem na inną osobę wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami, które byłyby kosztami nie kwalifikowalnymi i nie zostałyby rozliczone w ramach projektu przez NA FRSE. Koszt pobytu uczestnika to ok. 1700€.

Obowiązki Biura projektu.

 1. Zamieszczenie Regulaminu i Harmonogramu działań na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnościami.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia / informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.
 4. Rejestracja  mobilności w systemie Beneficiary Module.
 5. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 6. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.
 7. Wydanie Certyfikatu ukończenia szkolenia.
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania – konferencji podsumowującej mobilność.
 9. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 10. Finansowe rozliczenie projektu.
 11. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 12. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji

 

Prezes Federacji UTW WiM

Ryszard Okliński

 

Biuro Projektu.

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel. 604 – 403 – 340, federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, postoj_andrzej@wp. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Słowniczek wyrażeń.

Narodowa agencja FRSE / Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji/ – Organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją program na szczeblu krajowym w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

Akredytacja – Proces gwarantujący, że  instytucja, ktora chce otrzymać finansowanie w ramach akcji program Erasmus+ , spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji

Siła wyższa – Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.