Nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-ADU-000113082

Tytuł projektu; “ Senior Europejczyk mówi po angielsku, czemu nie ? “

 

Projekt realizowany przez : Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

..…..………..……………..………………..……………………….…………………………………

 

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych –

mobilność “Malta II”

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach projektu akredytowanego* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2023 – 2024.

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje mobilność zagraniczną   dla studentów – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

Celem tej mobilności w projekcie jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry nie dydaktycznej – zarządzającej i edukatorów w zakresie podniesienia kompetencji językowych – kurs  języka angielskiego.

 1. Mobilność w formie kursu językowego, w wymiarze 7 dni / 2 dni podróży + 5 dni w szkole językowej Maltalingua na Malcie/,   planuje się w dniach 10 – 16.03.2024 r. /termin wylotu i powrotu może być przesunięty o jeden dzień/ Mobilność jest dedykowana do kadry zarządzającej i edukatorów 60+.
 2. Mobilność jest dedykowana do uczestników posiadających znajomość języka w stopniu co najmniej podstawowym Poziom A1. Przewidywany jest test on – line poziomujący stopień znajomości języka, który zostanie do uczestników wysłany. Na jego podstawie uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grup o określonym poziomie zawansowania.

Poziom A1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem

 • rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego
 • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób
 • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.
 • Aplikujący do mobilności językowej w trakcie naboru może przedstawić certyfikat lub inny dokument od uprawnionej instytucji/szkoły językowej o ukończeniu kursu językowego na określonym poziomie z okresu ostatnich 4 lat, co może zwiększyć szanse kandydata na wyjazd.
 1. Nabór do projektu rozpocznie się;
 • Nabór na mobilność rozpocznie się 07.02. 2024 r. a zakończy 14.02.2024 r.
 • Przewidywany nabór uczestników – 5 osób.
 • Z naboru wyłączone są osoby, które brały udział w mobilności na kursie językowym na Malcie na przełomie listopad/grudzień 2023 r.
 • Przystępując do naboru każdy kandydat zobowiązuje się do wypełnienia we własnym zakresie wszystkich wymogów sanitarnych i innych wynikających z zaleceń Biura projektu i przepisów kraju przyjmującego jeżeli taka potrzeba zaistnieje.
 • Pierwszy etap rekrutacji polega  na wytypowaniu  przez zarządy akademii i uniwersytetów 1 / jednego/ kandydata/ki  – z kadry zarządzającej do udziału w mobilności w oparciu o niniejszy Regulamin i Zasady dodatkowe naboru – znajdujące się na stronie internetowej Federacji. Dokumentacja z wewnętrznej rekrutacji powinna znaleźć się w archiwum organizacji i być dostępna do wglądu.
 • Prezes akademii/uniwersytetu lub osoba przez niego upoważniona odpowiedzialny jest za właściwy /zgodny z regulaminem i zasadami dodatkowymi/ nabór kandydatów.
 • Organizacja przekaże do Federacji drogą e-mailowa podstawowe dane kandydata / imię i nazwisko, adres  zamieszkania, Pesel, nr tel., adres e-mail, dokument tożsamości /dowód osobisty, paszport/ seria i nr, data ważności /, nr i datę ważności karty EKUZ., /dane dot. Karty EKUZ powinny się znaleźć w E-mailu zgłoszeniowym/, stanowisko zajmowane w Zarządzie organizacji. E-mail winien być podpisany przez osobę upoważnioną.
 • Biuro stworzy listę główną kandydatów i listę rezerwową i poinformuję, na przekazane w zgłoszeniu indywidualne adresy poczty elektronicznej osoby, które zostały zakwalifikowane do mobilności i wyznaczy datę przyjazdu do siedziby Federacji celem szkolenia, wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej i podpisania umów.

Zgłoszenia nie kompletne i przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę? / ze strony MSZ/.
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak.

Nieoficjalnie Internet.

Dowód osobisty powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.

Paszport – brak informacji.

Przewożenie lekarstw. 

Podróżni wjeżdżający na Maltę lub wyjeżdżający z niej z lekami na własny użytek powinni mieć przy sobie receptę lekarską lub zaświadczenie od lekarza, które obejmuje ich pełny pobyt na Malcie. Zawsze zaleca się przewożenie leków w oryginalnym opakowaniu, aby ułatwić identyfikację produktu leczniczego. Ilość lekarstw powinna odpowiadać okresowi pobytu.

Leki w opakowaniu oryginalnym w bagażu podręcznym. W stanie płynnym max. do 100 ml.

Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 • Obowiązek posiadania własnej poczty elektronicznej i biegła jej obsługa w zakresie odbierania i wysyłania wiadomości, odnajdywania wiadomości w Spam, Powiadomieniach itp., otwieranie linków, kopiowanie linków nie aktywnych.
 • Umiejętność poruszania się w Internecie – test poziomu znajomości języka on-line.
 • Udział w szkoleniu, rekrutacja i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności.
 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.
 • Uczestnik mając na uwadze termin mobilności powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na sms – y itp.
 • Po powrocie z mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Beneficiary Module i musi go złożyć  osobiście   w terminie określonym w Umowie /dlatego tak ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ .  Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu, które prześle drogą elektroniczną na adres Federacji. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.

Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

 1. uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu,
 2. wykorzystania w atw/utw znajomości języka angielskiego na gruncie macierzystej organizacji.
 3. w ramach upowszechniania projektu uczestnik ma obowiązek przeprowadzenia w organizacji macierzystej wykładu/pogadanki nt. mobilności językowej.
 4. może zostać wezwany przez FRSE do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Uwaga !!!

Każda kandydatura na uczestnika mobilności powinna być dokładnie przemyślana. Głównym środkiem transport będzie samolot. Przebukowanie biletu na kilka dni przed wylotem na inną osobę wiąże sie ze znacznymi dodatkowymi kosztami. Były by  to koszty nie kwalifikowane  nie rozliczone przez NA FRSE w ramach projektu. Koszt pobytu jednęgo uczestnika na kursie to ok. 1500€.

Obowiązki Biura projektu.

 1. Zamieszczenie Regulaminu naboru i Harmonogramu działań Biura na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnością.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/ informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp.
 4. Rejestracja uczestników mobilności w systemie Beneficiary Module.
 5. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 6. Ewaluacja mobilności po wyjeździe szkoleniowym.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego mobilność w projekcie.
 8. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 9. Finansowe rozliczenie projektu.
 10. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 11. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji
 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW

Prezes Federacji UTW WiM

Ryszard Okliński

Biuro Projektu.

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel. 604 – 403 – 340, federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, postoj_andrzej@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

*Narodowa agencja FRSE / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/ – Organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją program na szczeblu krajowym w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

 

*Akredytacja – Proces gwarantujący, że  instytucja, ktora chce otrzymać finansowanie w ramach akcji program Erasmus+ , spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji.

 

*Siła wyższa – Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.