Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie

 

OGŁASZA

 

rekrutację do projektu językowego –  akredytacyjnego Erasmus + Edukacja dorosłych dla uniwersytetów i akademii trzeciego wieku Warmii i Mazur zrzeszonych w Federacji.

 

 

Cel projektu ;  „Podnoszenie kompetencji osobistych. Angielski dla seniorów”.

 

 

 1. Informacje o kursie.

 

 1. Rodzaj kursu – kurs języka angielskiego.
 2. Termin rekrutacji do   31. 12. 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 3. Termin pierwszej tury – przypuszczalnie czerwiec/ lipiec 2023 r.
 4. Termin drugiej tury – miesiące jesienne – przypuszczalnie wrzesień/październik 2023 r.
 5. Miejsce kursu – MALTA, St.Julian´s / Paceville/.
 6. Czas trwania kursu 2 /dwa/ tygodnie każda tura.
 7. Ilość zajęć dziennie – 4 lub 5 godzin lekcyjnych + zajęcia popołudniowe integracyjne językowe, niektóre odpłatne- szczegóły w trakcie ustalania.
 8. Zajęcia; poniedziałek – piątek. Sobota i niedziela – wolne.
 9. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych. W różnych opcjach; hotel – najdroższa opcja, u rodziny, hotel studencki/.
 10. Wyżywienie tylko śniadania. Obiado- kolacje trwają ustalenia w tej sprawie.
 11. Zajęcia tylko w języku angielskim w międzynarodowej grupie.
 12. Na miejscu zakwalifikowany do nauki języka uczestnik przechodzi test poziomujący i rozmowę kwalifikacyjną w j. angielskim w celu określenia umiejętności i wyznaczenie poziomu nauczania.
 13. Z uwagi na zakładane zajęcia dodatkowe obowiązkowe na kursie „na powietrzu” i biorąc pod uwagę temperatury panujące na Malcie zaleca się aby kandydat na uczestnika był w dobrej kondycji psycho – fizycznej i powinien rozważyć przeprowadzenie lekarskich badań kontrolnych przed wyjazdem.
 14. Oba terminy odbycia kursów będą ogłoszone do końca stycznia 2023 r.

 

 1. Zasady kwalifikacji kandydatów na uczestników.

 

 1. W naborze mogą wziąć udział członkowie akademii i uniwersytetów zrzeszonych w Federacji.
 2. Ilość miejsc na kurs 12 /dwanaście/ + 3 osoby rezerwowe, łącznie 15.
 3. Każde atw/utw zgłasza TYLKO po 1 /jednym/ kandydacie – bez rezerwowych, niezależnie od tego w jakich gremiach zasiadają poszczególni członkowie zgłaszających utw/atw.
 4. Ostatecznej kwalifikacji na wyjeżdzających i rezerwowych dokona Biuro projektu.
 5. Kurs nie przewiduje poziomu A0 /początkujący/. Nie jest on dedykowany dla osób, które nie miały styczności z językiem angielskim.
 6. W przypadku wątpliwości Biuro projektu może zbadać poziom znajomości języka kandydata
 7. Kurs dedykowany jest dla kandydatów reprezentujących poziom A1 i wyższe.
 8. Preferowani w pierwszej kolejności będą kandydaci, którzy udokumentują wiarygodnym dokumentem, wystawionym przez instytucję zewnętrzną, ukończenie kursu na  poziomie co najmniej A1, w ciągu ostatnich 5 lat.
 9. Dokument w formie czytelnego skanu należy przesłać wraz ze zgłoszeniem kandydata podając; imię i nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania, serię i nr dokumentu tożsamości, nr i datę ważności karty EKUZ, adres poczty e-mail /własnej/, nr tel. do kontaktu.
 10. Zakwalifikowany na wyjazd kandydat ma obowiązek uczestniczyć w obu turach mobilności językowej.
 11. Zgłoszeń dokonujemy w formie elektronicznej na adres Federacji.

 

 

 • Obowiązki kandydata na uczestnika mobilności.

 

 • Udział w spotkaniu rekrutacyjnym i wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
 • Udział w szkoleniu wstępnym i podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności,.
 • Kandydat jest zobowiązany do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta nie obejmuje kompleksowego ubezpieczenia. Zaleca się zawarcie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.
 • Uczestnik mając na uwadze terminy mobilności i jej dwie tury powinien dołożyć wszelkich starań aby w wyznaczonym terminie uczestniczyć w mobilności. Z wyjątkiem siły wyższej* wszystkie inne powody nie odbycia mobilności będą kwalifikowane z winy kandydata. Wystąpienie siły wyższej musi być udokumentowane wiarygodnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję. Niezależnie od okoliczności po stronie kandydata spoczywa obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na pytania Biura, systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej, odpowiadania na telefony, sms – y itp. Należy przewidzieć terminy wyjazdu np. do sanatorium, na leczenie czy rehabilitację, który nie powinien kolidować z terminami mobilności.
 • Po powrocie z każdej mobilności uczestnik otrzyma z UE e-mailem wezwanie do złożenia raportu w systemie Beneficiary Modul i musi go złożyć osobiście w terminie określonym w Umowie /dlatego ważne jest by podane do zawarcia Umowy adresy e-mail były cały czas aktywne/ . Biuro rekomenduje aby wspomniany raport sporządzić i wysłać w terminie jak najszybszym /7 dni/.

UWAGA:

Nie złożenie sprawozdania w systemie Mobility Tool w terminie skutkuje pozbawieniem Federacji równowartości kwoty projektu przypadającej na jednego uczestnika.  W takim przypadku Federacja wystąpi o pokrycie kosztów od uczestnika, który nie dopełnił obowiązku.

 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik sporządzi pisemne sprawozdanie z pobytu dla potrzeb projektu i prześle je w formie elektronicznej na adres Federacji. Sprawozdanie to musi odzwierciedlać cele projektu i nabyte kompetencje zawarte w umowie.
 • Przed upływem 14 dni od zakończenia danej mobilności każdy uczestnik otrzyma, wypełni i prześle drogą elektroniczną na adres Federacji ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Biuro projektu. Czas biegnie od momentu otrzymania ankiety.
 • Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do:

– uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym  zakończenie projektu,

– wykorzystania w jednostce macierzystej znajomości języka dla potrzeb organizacji.

 

 

Obowiązki Biura projektu.

 

 1. Zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej Federacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z mobilnościami.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego./ informacja o kraju partnera przyjmującego, podpisanie umów, informacja o projekcie, ankiety ewaluacyjne, itp./.
 4. Prowadzenie Rejestru kandydatów na uczestników mobilności.
 5. Zamieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Federacji.
 6. Rejestracja uczestników mobilności w systemie Beneficiary Modul.
 7. Organizacja mobilności, wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem mobilności.
 8. Ewaluacja mobilności po każdym wyjeździe szkoleniowym.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania podsumowującego projekt.
 10. Sporządzenie Raportu końcowego wraz z załącznikami.
 11. Finansowe rozliczenie projektu.
 12. Upowszechnianie doświadczeń projektu na stronie internetowej Federacji, platformie EPALE, wydanie Biuletynu, w środkach masowego przekazu.
 13. Ubezpieczenie uczestników mobilności;
 • NNW – w podróży – obowiązek po stronie Przewoźnika
 • NNW – w trakcie pobytu – obowiązek po stronie Federacji
 • EKUZ – choroby zwykłe – nie objęte ubezpieczeniem NNW.

 

 

Biuro Projektu.

 

Kierownik biura – Ryszard Okliński, tel. 604 – 403 – 340, federacjautwwim@gmail.com

Koordynator projektu – Andrzej Postój, tel. 531 – 551 – 161, postoj_andrzej@wp.pl

 

 

Oprac. A. Postój

 

 

                                                                               Prezes FUTW WiM

 

                                                                                 Ryszard Okliński

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

 

*Siła wyższa – Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.