Rok 2017 – Zrealizowano Projekt:

„Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW”.

1. Przeszkolono łącznie 43 osoby – przedstawicieli 24 UTW działających na terenie Warmii I Mazur – W większości uczestnicy szkolenia pochodzą z UTW działających w małych miejscowościach – co było głównym założeniem organizacji szkolenia Liderów.
2. Uczestnicy zostali przeszkoleni w tematach:

  • Źródła pozyskiwania środków publicznych na działalność OP,
  • Wprowadzenie do pisania wniosków o dofinansowanie,
  • Możliwości wsparcia Organizacji Pozarządowych z EFS i RPO,
  • Współpraca z Głosem Seniora i Ogólnopolską Kartą Seniora szansą promocji i pozyskiwania funduszy dla organizacji seniorskiej (UTW)

3. Zebrano Ankiety podsumowujące szkolenie i określające zadania Federacji na rok następny. Podsumowanie Ankiet pozwoliło na sformułowanie potrzeb UTW w województwie warmińsko-mazurskim co stało się podstawą do opracowania Planu Pracy Federacji UTW WiM ; na rok 2018.
4. Nastąpiło zintegrowanie środowiska liderów UTW Warmii i Mazur – co będzie skutkować dobrą współpracą pomiędzy organizacjami w przyszłości.

Szkolenie było dofinansowane z:

  • budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • środków własnych Federacji UTW Warmii i Mazur,
  • darowizn sponsorów.