STATUT

Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, zwany dalej Federacją UTW, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i Akademie Trzeciego Wieku, posiadające osobowość prawną ale również te organizacje, które działają jako wyodrębnione komórki organizacyjne przy uczelniach, samorządach, bibliotekach publicznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach pomocy społecznej a w zakresie zadań statutowych prowadzą działalność edukacyjną i ochrony praw osób starszych. Działalność tych organizacji nie jest zarobkową działalnością gospodarczą lecz działalnością non-profit.

2. Siedzibą Federacji UTW jest Olsztyn. Federacja Uniwrsytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur może używać skrótu “FUTW WiM”.

3. Federacja UTW działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji UTW nie narusza samodzielności stowarzyszeń i organizacji członkowskich. Nastepuje na wniosek zainteresowanego z zastosowaniem przepisów obowiązujących dla danej organizacji.

4. Federacja UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków.   Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

5. Federacja UTW może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

6. Federacja UTW reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie. Może również reprezentować inne organizacje na ich pisemny wniosek.

7. Terenem działania Federacji UTW jest wojewodztwo warmińsko-mazurskie. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja UTW może prowadzić działalność na terenie kraju jak  również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Federacja UTW może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

9. Federacja UTW może używać logo i pieczęci według wzoru i na zasadach określonych uchwałą przez Zarząd Federacji.

10. Symbol(logo) i nazwa Federacji UTW WiM są prawnie chronione.

11. Federacja UTW utorzona jest na czas nieokreślony.

 

§ 2

1. Federacja UTW działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855, z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Federacja UTW posiada osobowość prawną.

 

Rozdział 2.

Cele i formy działania

§ 3

Celem Federacji UTW jest:

1) zrzeszanie organizacji, prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego;

2) reprezentacja uniwersytetów trzeciego wieku należących do Federacji UTW na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk;

3)  wspieranie działalności statutowej członków Federacji UTW;

4) rzecznictwo interesów w sprawach wspólnych członków Federacji UTW, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

5) rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska uniwersytetów trzeciego wieku;

6) kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków Federacji UTW;

7) dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji UTW we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo – badawczymi, pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;

8) działalność na rzecz ochrony zdrowia oraz ułatwienia dostępu do służby zdrowia w szczególności dla osób starszych;

9) działalność na rzecz osób starszych w tym emerytów, rencistów, bezrobotnych i osób poszkodowanych w wyniku przestępstw;

10) współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli, z krajowymi oraz zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku i ich związkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzenia polityki wobec osób starszych;

11) pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych na finansowanie realizacji celów statutowych Federacji UTW;

12) tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej;

13) działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

§ 4

Federacja UTW realizuje swoje cele w następujących obszarach:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

3) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

4) ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

6) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;

7) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;

8) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;

9) pomocy prawnej;

10) upowszechniania i ochrona praw konsumentów;

11) upowszechniania, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

12) nowoczesnych technologii ( komputery, internet, e- learning itp.);

13) integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej;

14) rozwoju regionalnego i lokalnego;

15) promocji i  informacji.

§ 5

Federacja UTW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie kongresów, konferencji, debat, szkoleń i seminariów;

2) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i informacyjno – promocyjnej;

3) upowszechnianie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ;

4) prowadzenie działalności badawczej we współpracy z instytucjami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami;

5) prowadzenie baz danych członków Federacji UTW, w tym również w formie elektronicznej;

6) prowadzenie strony internetowej Federacji UTW;

7) dbałość o przestrzeganie przez członków Federacji UTW standardów wynikających z ustalonych przez Walne Zebranie zasad dotyczących jakości i efektywności działania;

8) wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Federacji UTW i upowszechnianie przykładów „dobrych praktyk”;

9) przekazywanie informacji członkom Federacji UTW o możliwościach dofinansowania działalności statutowej;

10) upowszechnianie wiedzy i informacji o działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

11) wydawanie biuletynu informacyjnego z życia Federacji UTW;

12) organizowanie imprez integracyjnych;

13) pozyskiwanie środków na wsparcie działalności statutowej członków założycieli.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Federacji UTW dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być Uniwersytet i Akademia Trzeciego Wieku, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji UTW, zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.

2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji UTW przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnątrz danego stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny Federacji UTW ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w Federacji UTW.

4. Osoba wybrana do władz Federacji UTW przestaje pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia jej upoważnienia przez Stowarzyszenie, które reprezentuje. Przedstawiciel wskazany przez członka zwyczajnego Federacji UTW może upoważnić pisemnie inną osobę do zastępowania go w pracach organów.

5. Osoba będąca przedstawicielem członka Federacji UTW, przestaje pełnić swoje funkcje również w przypadku wystąpienia członka zwyczajnego ze struktur Federacji UTW. Oświadczenie o wystąpieniu ze struktur Federacji UTW jest równoznaczne z cofnięciem upoważnienia przedstawicielowi danego Stowarzyszenia reprezentującego go na forum Federacji UTW. Przepis stosuje się odpowiednio do §33 statutu bez konieczności pisemnej indywidualnej rezygnacji danego przedstawiciela członka zwyczajnego.

§ 8

1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji UTW następuje na pisemny wniosek zainteresowanego Stowarzyszenia, w drodze uchwały Zarządu. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Federacji powinien być sporządzony przez właściwy organ danej organizacji.

2. Uchwałę o odmowie przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji UTW, Zarząd ma obowiązek pisemnie uzasadnić.

3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Walne Zebranie.

§ 9

1. Członek zwyczajny Federacji UTW ma następujące prawa:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji UTW;

2) prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW;

3) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji UTW;

4) prawo do korzystania z pomocy Federacji UTW na zasadach określonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny ma następujące obowiązki:

1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji UTW;

2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Federacji UTW;

3) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie;

4) dbałości o dobre imię Federacji UTW oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Federacji UTW może zostać każda krajowa a także zagraniczna osoba fizyczna i prawna, która uznaje Statut Federacji UTW i zasady programowe Federacji UTW, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji UTW oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową.

2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających stosuje się odpowiednio § 8 ust.3 i 4 statutu.

§ 11

1. Członek wspierający Federacji UTW ma prawo:

1) uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji UTW.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.

§ 12

1. Członkiem honorowym może zostać krajowa i zagraniczna osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji UTW.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, za zgodą osoby fizycznej.

§ 13

1. Członek honorowy Federacji UTW ma prawo:

1) uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z  obowiązku opłacania składek.

§ 14

Ustanie członkostwa następuje wskutek:

1) rozwiązania członkowskiego Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej z innego powodu;

2) pisemnego złożenia rezygnacji z członkostwa w Federacji UTW po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

3) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy od chwili ich wymagalności;

4) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania w razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na szkodę Federacji;

5) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

§ 15

Zarząd ma prawo zawiesić z przyczyn, o których mowa w § 14 pkt. 4członka Federacji UTW w jego prawach do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie.

 

Rozdział 4

Władze Federacji UTW

§ 16

1. Władzami Federacji UTW są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Federacji UTW trwa 3 lata.

3. Funkcje Prezesa Federacji można pełnić przez dwie kolejne kadencje.

4. Uchwały władz Federacji UTW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 17

1. Najwyższą władzą Federacji UTW jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

 

§ 18

Walne Zebranie zwoływane jest jako spawozdawcze raz w roku, co najmniej raz na trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji UTW, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 20

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie (listem poleconym, faxem, pocztą elektroniczną) wszystkich członków Federacji UTW na co najmniej 30 dni przed datą posiedzenia.

§ 21

1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni, każdy reprezentowany przez przedstawicieli upoważnionych w formie pisemnej przez uprawniony organ członka zwyczajnego.

2. Każdy członek zwyczajny ma prawo delegować:

1) jednego przedstawiciela, organizacja zrzeszajaca do 50 członków;

2) dwóch przedstawicieli, organizacje zrzeszające do 100 członków;

3) dodatkowo jednego przedstawiciela na każde rozpoczete 100 członków organizacji, nie więcej niż 5 przedstawicieli.

3. Każdemu przedstawicielowi członka przysługuje jeden głos.

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie programów działania Federacji UTW;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) dokonywanie zmian w Statucie;

4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

5) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym, po uprzednim podjęciu uchwały w sprawie trybu głosowania;

6) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi;

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,  regulaminu płatności składek członkowskich oraz trybu ich egzekwowania;

8) rozpatrywanie spraw i podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od uchwał Zarządu;

9) nadawanie tytułu członka honorowego Federacji UTW;

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji UTW i przeznaczeniu jej majątku;

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Federacji UTW;

12) podejmowanie uchwał w sprawach majatkowych zbycia lub nabycia majatku o wartości wyższej niż 10000zł, z wyłączeniem środków uzyskanych z projektów oraz dotacji ze środków publicznych.

13) podjęcie uchwały o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej.

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień, pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

§ 25

1. Zarząd Federacji UTW składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli członków Federacji UTW, przez Walne Zebranie.

2. Kandydata na członka Zarządu ma prawo zgłosić każdy członek zwyczajny Federacji UTW.

§ 26

Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.

§ 27

Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborze, Zarząd wybiera ze swojego grona  Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

2. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek Prezesa Zarządu, co najmniej dwóch członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.

4. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu i regulamin jego pracy uchwala Zarząd.

5. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie – przysługuje im tylko zwrot kosztów dojazdu..

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Federacji UTW zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami prawa;

2) zarządzanie majątkiem Federacji UTW, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;

3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego do kwoty 10000zł;

4)składanie pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

5) opracowanie, uchwalanie i realizacja budżetu Federacji UTW;

6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Walnego Zebrania;

7) utworzenie biura Zarządu i uchwalenie regulaminu jego działania;

8) zatrudnianie pracowników biura oraz innych osób w oparciu o stosunek pracy lub umowy cywilno –  prawne;

9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;

10) przyjmowanie nowych członków;

11) powoływanie pełnomocników Zarządu;

12) powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych;

13) przygotowanie regulaminu płatności składek członkowskich oraz trybu ich egzekwowania;

14)  prowadzenie i organizowanie działalności gospodarczej.

 

§ 30

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym  do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i porozumień uprawniony jest Prezes Zarządu, Wiceprezes wraz z członkiem Zarządu działającymi po dwóch łącznie.

2. Do zawierania umów i załatwiania spraw pracowniczych a także do zaciągania zobowiązań do kwoty 2000zł jest uprawniony jednoosobowo Prezes Zarządu.

3. Federacje UTW na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 31

W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, funkcję Prezesa pełni Wiceprezes do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze Prezesa w trybie określonym w Statucie.

§ 32

1.W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu (nie będącego Prezesem), Zarząd może uzupełnić swój skład przez podjęcie uchwały w sprawie dokooptowania członków Zarządu.

2. Zarząd w uchwale w sprawie dokooptowaniu członków Zarządu, w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje poinformuje najbliższe Walne Zebranie.

3. W drodze kooptacji w trakcie kadencji, nie może zostać powołanych więcej osób niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji UTW.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat,  spośród uprawnionych przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji UTW.

2. Kandydata na członka Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić każdy członek zwyczajny Federacji UTW.

3. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborze, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów dojazdu.

§ 35

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)  badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji UTW;

2) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami powszechnie obowiązującymi;

3) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Tryb pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 36

1.W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, Komisja może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej upoważnionym przedstawicielem członka zwyczajnego Federacji UTW.

2. Komisja Rewizyjna o powyższej zmianie poinformuje najbliższe Walne Zebranie.

3. W drodze kooptacji w czasie kadencji, nie może zostać powołanych więcej niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 5

Majątek Federacji.

§ 37

1. Majątek Federacji UTW stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Federacji UTW są:

1) składki członkowskie;

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórki publiczne;

3) wpływy z działalności statutowej Federacji UTW, dochody z własnej działalności w tym ewentualnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Federacji UTW oraz dochody  kapitałowe (odsetki, lokaty, akcje);

4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Federacji UTW;

5) dotacje, subwencje, kontrakty i  środki z funduszy publicznych;

6) nawiązki sądowe o których mowa w art. 47 i nast. Kodeksu karnego;

7) świadczenia pieniężne o których mowa w art. 49 Kodeksu karnego;

8) inne środki finansowe prawnie dozwolone.

§ 38

1. Zasady gospodarki finansowej uchwala Zarząd.

2. Majątek Federacji UTW jest przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

§ 39

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji UTW w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji UTW, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział 6

Działalność gospodarcza

§ 40

Federacja UTW może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 41

Federacja UTW może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez utworzone organizacyjnie zakłady. Utworzonymi zakładami kierują ich kierownicy zatrudnieni przez Federację.

§ 42

1. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację UTW organizuje Zarząd.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji UTW.

§ 43

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje w drodze uchwały Walne Zebranie  Federacji UTW.

 

Rozdział 7

Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji UTW

§ 44

1. Zmiany statutu uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie większością 2/3 głosów przedstawicieli członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Przepis § 24 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

2. Rozwiązanie Federacji UTW, uchwala na wniosek Zarządu, Walne Zebranie większością 2/3 głosów przedstawicieli członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Przepis § 24 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

3. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i wskazuje fundacje i stowarzyszenia charytatywne nie nastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Federacji UTW, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji UTW, pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Federacji UTW.

5. Z przebiegu likwidacji sporządza sie szczegółowy protokół likwidacyjny.

 

 

 

 

 

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe

§ 45

1. Walne Zebranie założycieli zwołuje się z inicjatywy co najmniej 3 Stowarzyszeń Uniwersytetów i Akademii  Trzeciego Wieku,  które podejmą w tej sprawie Uchwały swoich organów.

2. Postanowienia statutu dotyczące wyboru władz Federacji UTW znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Federacji UTW. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje WALNE Zebranie Założycieli.

3. Wybrany na zebraniu założycielskim Komitet Załozycielski ma obowiązek zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków Federacji i dokonania Wyboru władz w terminie trzech miesiecy od zarejestrowania w KRS.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 46

Niniejszy Statut Federacji UTW wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia z mocą zatwierdzenia przez  Krajowy  Rejestr  Sądowy  w Sądzie Rejonowym w  Olsztynie Wydział …. Gospodarczy.

 

 

Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim  Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dniu .23.06.2016  i złożony do akt rejestrowych .Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  Wydział  Gospodarczy.

Niniejszy Statut został zatwierdzony postanowieniem Sądu rejestrowego z dnia 13 października 2016 roku – a Federacja UTW WiM zarejestrowana pod nrem KRS 0000640478