„Uczenie się przez całe życie ” obejmuje swym zasięgiem całe życie człowieka,rozwój jego cech indywidualnych,społecznych we wszystkich formach i kontekstach nauki począwszy od edukacji w systemie formalnym, nieformalnym i poza formalnym. Realizowane zadanie publiczne pod tytułem „Szkoła Liderów” stworzyło nam po raz trzeci szansę na przedstawienie ciekawej tematyki z zakresu „cyfrowych wyzwań i komunikacji społecznej w świecie wirtualnym” -omówionej przez prof.Marka Sokołowskiego z Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, jak też nabycia „umiejętności budowania  kontaktów interpersonalnych”- podczas ćwiczeń realizowanych przez rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej -Panią Agnieszkę  Górską.Założenia polityki senioralnej w województwie przedstawiła dyrektor ROPS w Olsztynie- pani  Katarzyna  Koplińska. Klamrą spinającą całość realizowanego projektu było przedstawienie przez prezesa Federacji UTWWiM -Ryszarda Oklińskiego  założenia i nabycie umiejętności w zakresie tworzenia projektów Erasmus plus przeznaczonych dla uniwersytetów trzeciego wieku w województwie. Dwa dni szkolenia, w którym uczestniczyło 56 osób przedstawicieli utw z całego województwa , mimo niesprzyjających okoliczności – rozwój  czwartego etapu pandemii -covid-19 , jak też organizacja podobnego szkolenia przez FOS-ę ,uznać należy ,iż  jest   one bardzo dobrym przykładem  wykorzystania  omawianych tematów w swoich organizacjach senioralnych. Dziękujemy uczestnikom i wolontariuszom w aktywnym udziale w szkoleniu !!!

Zarząd federacji