Walne Zebranie Sprawozdawcze

członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur rok 2023

Na podstawie art.18 Statutu Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zatwierdzonego przez KRS w dniu 13.10.2016 roku na dzień 12 kwietnia 2024 roku na godz.10,oo  zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji za rok 2023. Zebranie   odbędzie się w pomieszczeniach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie  przy ul. Jagiellońskiej 59 sala nr.211      WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W OLSZTYNIE W DNIU 12 KWIETNIA 2024 roku

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Federacji UTW WiM i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności WZ i jego zdolności podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie Porządku obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Federacji za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 9. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisje Rewizyjną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Federacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Federacji za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej i wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Federacji UTW WiM

 

 

Zgodnie ze statutem Federacji ,każdy z UTW będący członkiem zwyczajnym ma prawo delegować :

1/.jednego przedstawiciela – organizacja  zrzeszająca do 50 członków

2/.dwóch przedstawicieli organizacja zrzeszająca do 100 członków

3/.dodatkowo  jednego przedstawiciela na każde rozpoczęte 100 członków organizacji, nie więcej niż 5 przedstawicieli

4/.Członkowie UTW wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym

Zgłoszenia delegatów na WZS należy przesyłać na pocztę federacji do dnia  10,04,2024

             Prezes

            Ryszard Okliński