Członkowie Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

                                                                               Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku  Warmii i Mazur

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur serdecznie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r.  w sali nr.203  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie.

Miejsce: Olsztyn ul. Jagiellońska 59. Sala dziekanatu

Godz.: 10,oo

II termin  godz. 10,30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Omówienie regulaminu obrad WZCzł. (wg statutu federacji )
 3. Wybór przewodniczącego WZ, sekretarza WZ oraz komisji skrutacyjnej i mandatowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Federacji za rok 2022
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności federacji za rok 2022
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022
 7. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań, udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu-
 8. dyskusja,
 9. podjęcie uchwały.
 10. Wybory nowych władz Zarządu podjęcie uchwały w kwestii sposobu wyborów)
 11. Przeprowadzenie wyborów nowego prezesa i składu zarządu
 12. Podjęcie uchwały i ukonstytuowanie się nowego składu zarządu.
 13. Zakończenie obrad WZCzl.

 

                                                                  Regulamin obrad

                          Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Federacji UTW Warmii i Mazur.

1.Obrady WZ otwiera prezes  i prowadzi je do wyboru przewodniczącego   WZ

2.WZ wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad.

Obradami od tego momentu kieruje przewodniczący WZ

3.Przewodniczący obrad przeprowadza dyskusję  nad regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

4.Przewodniczący  Walnego Zebrania :

 • Prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
 • Udziela głosu uczestnikom WZ wg. kolejności zgłoszeń,
 • Zarządza głosowanie ws. wyborów oraz przeprowadza głosowanie Uchwał,
 • Organizuje pracę Komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby),skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji  uchwał i wniosków, które wybrane zostały przez WZ.
 • Może określić czas trwania jednego wystąpienia
 1. Komisja Mandatowo-Wyborcza określa na podstawie listy obecności prawomocność WZ  oraz przyjmuje zgłoszenia kandydatów na  Członków Zarządu, kandydatów na Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
 2. Komisja Skrutacyjna liczy głosy z przeprowadzonych głosowań i ogłasza wyniki.
 3. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zbiera od uczestników Walnego Zebrania wnioski i przygotowuje projekty Uchwał.
 4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych ( w szczególności w głosowaniu bez dyskusji, o ograniczeniu wystąpienia, o zamknięciu listy mówców, o zarządzeniu przerwy w obradach) może zabrać głos jedynie 2 mówców, jeden za wnioskiem, drugi przeciw wnioskowi.
 5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.
 • Podejmowanie przez Walne Zebranie uchwał i decyzji odbywa się zgodnie z zapisami Statutu Federacji.
 • Wszystkie uchwały muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
 • Protokół z Walnego Zebrania jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza
 • Protokoły Komisji Walnego Zebrania- stanowią załącznik do Protokołu Walnego Zebrania

Sekretarz  obrad:                                            Przewodniczący obrad

……………………………                                               ……………………………

      Za Zarząd;

 prezes Federacji UTWWiM