W dniu 30 maja br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM za rok 2021.Zebranie otworzył prezes – Ryszard Okliński, natomiast zgodnie z regulaminem WZ dalszą część jego poprowadził Kazimierz Lejszo – reprezentujący Jarocką Akademię Trzeciego Wieku. Podkreślić należy sprawny przebieg prowadzonego WZ jak też uzyskanie absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy 2021. Podjęte uchwały dot. zatwierdzenia bilansu finansowego za rok ubiegły, jak też sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu  zostało przyjęte jednomyślnie.

Prezes