Na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 10,oo Zarząd  Federacji podjął Uchwałę o zwołaniu  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego za rok 2020 .Miejsce zebrania ustalone zostanie po potwierdzeniu ilości uczestników Walnego . (prawdopodobnie -siedziba Federacji). W związku z powyższym proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniu do dnia 18 -09-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR ZA ROK 2020

 

W dniu 24 września 2021 r.

 

  1. Otwarcie Zebrania. (godz.10,oo)
  2. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej
  3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za rok 2020 ;
  5. a) Sprawozdanie merytoryczne – Prezes
  6. b) Sprawozdanie finansowe – skarbnik federacji (Maria Rapacka)

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.(Giezek Jerzy)

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,sprawozdania finansowego za rok 2020 i przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2020 rok.

b/zatwierdzenia sprawozdania Komisji rewizyjnej.

c/udzielenia absolutorium Zarządowi za  2020 rok

Przedstawienie Projektu Preliminarza budżetowego na rok 2021 – Skarbnik + uzup. Prezes

  1. Plany działania Federacji UTW Warmii i Mazur na latach 2021
  2. Podsumowanie obrad przez Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur.
  3. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd Federacji