Walne Zebranie członków Federacji UTW W i M ,które odbyło się 24 marca br. dokonało podsumowania działalności „starego Zarządu” i dokonało wyboru nowych władz III  kadencji działalności Federacji na lata 2023-2025.W wyborach uczestniczyło 41 przedstawicieli UTW  .Walne wybrało Zarząd w składzie: Ryszard Okliński- prezes Andrzej Postój -wice -prezes       Krystyna Wienska -skarbnik, Jolanta Adamczyk -sekretarz, Mariusz Panek -członek  zarzadu. Powołano także nową Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Szczubiał -przewodniczący , członkami Komisji rewizyjnej zostali: Anna Dzikowiecka i Halina Pyszko. Uchwalono także , że w III kadencji skład Zarządu będzie  5 -osobowy. Przyjęto także jednomyślnie sprawozdanie Zarządu za rok 2022 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

prezes